Počasí v Evropě
Zalednění Arktidy
Klimatické anomálie
Dnes je 27. 05. 2018, svátek má Valdemar citát pro dnešní den: Buď se budeme navzájem respektovat nebo zahyneme.
  Hlavní menu
  Rubriky
  Knihy v nabídce
  Zajímavé stránky
  Ikona webu
Facebook Twitter Google +
Jaké jsou výsledky klimatické konference v Paříži?
Rubrika: Významné dny, akce a iniciativy (19.01.2016, 3314 přečtení)

Od 30. listo­padu do 12. prosince 2015 se v Paříži konala 21. konfe­rence smluv­ních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC), známá také pod zkratkou COP21 (21st Confe­rence of the Parties). Hlavním cílem této konfe­rence bylo uzavřít mezi­ná­rodní dohodu, jež je právním rámcem pro globální klima­tickou poli­tiku na další dese­ti­letí. Její uzavření zavr­šilo něko­li­ka­leté mezi­ná­rodní jednání. Zase­da­jící země (téměř dvě stovky zemí světa) se shodly, že do konce století udrží globální otep­lo­vání pod hranicí 2 stupňů Celsia a budou se snažit směřovat k ještě nižšímu teplot­nímu cíli 1,5 stupně. A dále by měl svět také ve druhé polo­vině století dosáh­nout rovno­váhy mezi vypouš­tě­nými emisemi a emisemi přiro­zeně pohl­co­va­nými v přírodě tak, aby byly výsledné emise nulové.
21st Confe­rence of the Parties Přísliby jednot­li­vých států nejsou závazné, důle­žitá teď bude imple­men­tace dohody. Nejprve ji musí ratifi­kovat nejméně 55 zemí a musí zahr­novat nejméně 55 % světo­vých emisí skle­ní­ko­vých plynů. Důle­žitou roli pro pravi­delné pěti­leté vyhod­no­co­vání národ­ních plánů a možné zvyšo­vání závazků, bude vhodně zvolený vyhod­no­co­vací mecha­nismus. Našli se i kritici, jenž výsledek jednání ozna­čili za málo ambi­ci­ózní.

Světové konfe­rence věno­vané změně klimatu se konají každo­ročně již déle než 20 let. Jejich cílem je zhod­notit imple­men­taci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) a přicházet s novými kroky potřeb­nými k jejímu prove­dení.


Jaké budou mít klimatické změny dopad pro Českou republiku?

Poten­ci­ální nedo­statek vody je pro Českou repub­liku skutečně ten nejvíce alar­mu­jící problém. Podle centra výzkumu globální změny „Czech­Globe“, která v České repub­lice funguje již řadu let, společ­nost začíná otázky klima­tic­kých změn vnímat daleko pozor­něji. Czech­Globe napří­klad spolu­pra­cuje na speci­álním projektu Inter­sucho, který se zamě­řuje na moni­to­ring sucha v země­dělské půdě. Systém slouží jednot­livým země­dělcům, kteří každý den dostá­vají infor­mace o obsahu vody v půdě na svých pozem­cích. Naproti častěj­šímu výskytu sucha můžeme očekávat četnější náhlé povodně. Je potřeba celkově změnit přístup a na změny klimatu se adap­tovat.


Hlavní témata konference
 • Stano­vení dlou­ho­do­bého cíle
  Zúčast­něné země se dohodly, že svět by měl ve druhé polo­vině století dosáh­nout rovno­váhy mezi vypouš­tě­nými emisemi a emisemi přiro­zeně pohl­co­va­nými v přírodě tak, aby byly výsledné emise nulové (v roce 2030). Svého vrcholu by ovšem měly emise dosáh­nout co nejdříve, a pak už by mělo vypuš­těné množ­ství jen klesat.

 • Mecha­nismus pro vyhod­no­co­vání
  Ten by měl zajistit trvání klima­tické poli­tiky i po vypr­šení státy před­lo­že­ných závazků. Tyto závazky jsou zpra­vidla stano­veny na 10 až 15 let. Mecha­nismus by určil, jak často budou závazky vyhod­no­co­vány a pravi­delně přepra­co­vá­vány na základě nových poznatků či dostup­nosti nových tech­no­logií. Měl by sloužit také k navy­šo­vání dosa­vad­ních národ­ních cílů. Evropská unie se zasa­zuje o stano­vení pěti­le­tého cyklu pro tento mecha­nismus.

 • Moni­to­ring a repor­ting
  S mecha­nismem pro vyhod­no­co­vání je spojena proble­ma­tika moni­to­ringu. Aby bylo možné závazky států vyhod­no­covat, je třeba stanovit přesný a přehledný systém kont­roly a zavést pravidla pro podá­vání zpráv.

 • Finance
  Jsou další klíčovou otázkou vedle redukce emisí. Chudší země chtějí, aby jim bohatší země poskytly finanční pomoc, která jim umožní jak inves­tovat do čistých tech­no­logií a snížit emise skle­ní­ko­vých plynů, tak adap­tovat jejich infrastruk­turu na škody způso­bené změnou klimatu.

 • Na co by měly být finance určeny?
  Na snižo­vání emisí s využitím nových tech­no­logií.

Důležití členové
 • USA
  Americký příspěvek zahr­nuje snížení emisí uhlíku o 26 až 28 % do roku 2025 oproti roku 2005. Pro zají­ma­vost, Spojené státy americké patří histo­ricky k největším emitentům oxidu uhli­či­tého (ročně vypustí asi 17 tun CO2 na obyva­tele), proto je jejich závazkům věno­vána značná pozor­nost.

 • Čína
  Součástí čínského příspěvku je závazek, že do roku 2030 sníží své emise oxidu uhli­či­tého o 60 až 65 % oproti roku 2005. V současné době vypouští 7,4 tun emisí oxidu uhli­či­tého na hlavu za rok. Čínu dlou­ho­době trápí znečiš­těné ovzduší a smog zejména u velkých aglo­me­rací. Postup­nými refor­mami a restruk­tu­ra­li­zací průmyslu se proto snaží problémy řešit a v nedávné době se posta­vila do čela států zastá­va­jí­cích nutnost reakce na změny klimatu.

 • EU
  Ve svém příspěvku se zavá­zala snížit emise skle­ní­ko­vých plynů o 40 % do roku 2030 (oproti roku 1990) a zároveň by chtěla dosáh­nout snížení emisí o 80 až 95 % do roku 2050. V současné době EU vypouští asi 7,3 tun CO2 na hlavu a rok. Unie se staví do role světo­vého lídra v oblasti boje s klima­tickou změnou.

Stanoviska

Česká repub­lika se zavá­zala snížit emise u pracho­vých částic od roku 2020 o 16 % proti úrovni z roku 2005. Od roku 2030 o 60%. Česká repub­lika v současné době produ­kuje přibližně 12 tun emisí CO2 ekvi­va­lentu na osobu ročně a naším cílem je toto číslo výrazně snížit a přiblížit se průměru EU, což je 7 tun CO2 ekvi­va­lentu na obyva­tele.

Podle kritiků však dlou­ho­dobý cíl není dosta­tečně konkrétní a chybí závazné kroky, které by k němu vedly. Jsme na začátku konce éry fosil­ních paliv. Cíl udržet průměrnou globální teplotu výrazně pod dvěma stupni, ideálně pod jedním a půl stupněm, dává nejzra­ni­tel­nějším zemím šanci dopady změny klimatu lépe zvlád­nout.

Ofici­ální stránky konfe­rence: http://www.cop21.gouv.fr/en


Článek vznikl v rámci projektu "Počítáme s vodou" financovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce a za podpory Ministerstva životního prostředí ČR. Více informací na téma HDV najdete na www.pocitamesvodou.cz a v případě dotazů kontaktujte naše poradce na poradna@ekocentrumkoniklec.cz.


Autor: Silvie Drabinová

Zdroj: http://www.pocitamesvodou.cz/


Související články:
Dohoda v Cancúnu 13.12.2010
Mladí Zelení pořádají 4.12. mítink, žádají dohodu o omezení emisí 04.12.2010
V Mexiku začal summit OSN o klimatických změnách 30.11.2010
Ekologický institut Veronica: 350 a dost! Umělci pro klima 12.10.2010
CDE: Změna klimatu ohrožuje zdraví a životy statisíců Evropanů 11.03.2010
Globální klimatická změna: aktuální teoretické a praktické pohledy 11.02.2010
Klimatické změny jsou i bezpečnostní problém 09.02.2010
MŽP: Závěry z neformálního zasedání ministrů životního prostředí EU 19.01.2010
EU požaduje uzavřít globální závaznou dohodu ke klimatu v roce 2010 22.12.2009
Konference OSN v Kodani skončila neúspěchem, ekologové se zlobí 19.12.2009
Kodaň selhala. Čím později to politici napraví, tím hůře 19.12.2009
Konference o klimatu začala, nevládní organizace udělovaly anticeny 08.12.2009
Rozvojové a humanitární organizace vyzývají ke snižování emisí 04.11.2009
Ekologické organizace: Česká republika potápí klimatickou dohodu 23.10.2009
MŽP: Evropští ministři se na klimatických závěrech pro Kodaň shodli 23.10.2009
Rozvinuté země by měly investovat do nižší závislosti na uhlíku 07.10.2009
MŽP: Začala další série jednání OSN k nové klimatické dohodě 10.08.2009
Skupina G8 se shodla na nutnosti omezit emise, G5 dohodu odmítá 10.07.2009
Dusík (MŽP): Obamova administrativa se zapojí do jednání o klimatu 03.02.2009
MŽP: V pondělí začíná v Poznani klimatický summit OSN 28.11.2008
V Kodani musí dojít k dohodě o ochraně klimatu, jinak může být pozdě 31.10.2008
Bursík: Vítám výzvu světových firem k závaznému snižování emisí 24.06.2008
Konference OSN na Bali - úspěch nebo ostuda? 18.12.2007
Jednání o klimatu na Bali jsou stále zablokovaná 14.12.2007
Vyjednávání o klimatu na Bali směřují do finále 13.12.2007
V pondělí začíná na Bali zásadní konference ke klimatu 29.11.2007
Volby v Austrálii rozhodly - Austrálie ratifikuje Kjótský protokol 24.11.2007
Evropští ministři se radili, jak dál v ochraně klimatu 01.11.2007
Státy skupiny G8 se dohodli na snížení emisí 07.06.2007
Ministři EU diskutovali o klimatických změnách 04.06.2007
  Významné dny
  Slunce aktuálně
Slunce aktuálně

Počet dnů bez skvrn:
2017: 104 (28 %)
2018: 80 (56 %)  

Podrobnosti
  Země aktuálně
Globální teplotní odchylka
0,94 °C (01-12/2016)
0,84 °C (01-12/2017)
0,76 °C (01-04/2018)

Koncentrace CO2
404,05 ppm (1/2017)
406,53 ppm (1/2018)

Vzestup mořské hladiny
3,21 mm za rok
(1993-2018)

Lidská populace
7,466 miliardy (4/2018)

Index cen potravin FAO
172,8 bodů (3/2018)

ENSO
La Niña (SOI: +1,5)
(3/2018)
  Nejčtenější články
» 13.03.2018 - 3557x
Nastává sluneční minimum, bude asi ještě hlubší než to předchozí (číst článek)


» 27.11.2017 - 2537x
Koncentrace oxidu uhličitého se meziročně zvýšila o 3,3 ppm (číst článek)


» 21.03.2018 - 2041x
Začátek roku 2018 (leden až únor) byl s odchylkou 0,68 stupně Celsia chladnější než v předchozích třech letech (číst článek)


» 29.11.2017 - 1997x
Ve světle ikon - dokončení nového filmu režiséra Bričkovského můžete podpořit i Vy (číst článek)


» 07.02.2018 - 1426x
Jak s dešťovkou naložit udržitelně a chytře: Konkrétní projekty (číst článek)


» 08.03.2018 - 1336x
Rekordně nízká rozloha mořského ledu v Arktidě v lednu a únoru 2018 (číst článek)


Gnosis - internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání
Hlavní rubriky: Klimatické změny | Ničení Země | Další hrozby | Pomoc přírodě | Spiritualita, apokryfy | Záhady, zajímavosti | Ostatní
Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.
Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).
RSS | Atom | Vytvořeno v phpRS.
Provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2017