Počasí v Evropě
Zalednění Arktidy
Klimatické anomálie
Dnes je 23. 05. 2018, svátek má Vladimír citát pro dnešní den: Pes, kterého uzdravíš, tě nekousne. To je rozdíl mezi zvířetem a člověkem.
  Hlavní menu
  Rubriky
  Knihy v nabídce
  Zajímavé stránky
  Ikona webu
Facebook Twitter Google +
Hospodaření s dešťovou vodou v ČR: idea vs. realita
Rubrika: Hospodaření s dešťovou vodou (31.03.2015, 5085 přečtení)

Máme důvody, proč chtít, aby se voda vsákla tam, kde spadne. Máme způsoby, jak toho dosáhnout. A máme pravidla, kterých se můžeme držet. Přesto stále nemáme fungující systém nakládání se srážkovými vodami.

Hospodaření s dešťovou vodou (HDV) je téma, které v odborné veřejnosti rezonuje. Ve čtvrtek 26. března přivedlo do Prahy na 150 zástupců státní správy, projektantů, studentů a zástupců neziskových organizací, aby řešili problematiku přírodě blíz­kého hospo­da­ření s dešťo­vými vodami na konferenci Počítáme s vodou 2015.
Počítáme s vodou, konference v Praze, 26.3.2015 Pozvaní řečníci se zabývali otázkami HDV v Německu, Švýcarsku i ČR, a tak měli účastníci možnost porovnat situaci, ve které se jednotlivé země nacházejí. Protože v Německu a Švýcarsku se začala problematika řešit dříve, postoupili v tématu dál, nicméně v počátcích se setkávali s podobnou nedůvěrou občanů a neochotou státní správy jako v České republice. Andreas Matzinger a Marco Schmidt z Berlína a Fredy Mark ze švýcarského Appenzellu tak s sebou přivezli kromě ukázek konkrétních projektů především motivaci pro další práci v prosazování decen­t­ra­li­zo­va­ného odvod­nění a využí­vání dešťové vody.

V České republice se podařilo vytvořit postupy a nástroje, které umožní fungující opatření pro vsakování a využívání dešťové vody realizovat. Potýkáme se ale s jejich uplatňováním. David Stránský z pražské ČVUT na konferenci pojmenoval několik podmínek pro postup od ideje HDV k realitě: jasná pravidla pro povolování, stavbu a kontrolu zařízení pro hospodaření s dešťovými vodami, zrušení výjimek ze zpoplatnění srážkových vod, dotační podpora a vazba na územní plánování.

Odborník na HDV Jiří Vítek byl ve svém příspěvku Jak v ČR zlepšit hospodaření s dešťovou vodou ještě konkrétnější: "Stát neplní roli garanta vodohospodářské politiky nejenom z hlediska prevence proti záplavám, ale i suchu a respektování principů udržitelného rozvoje. Státní správa a samospráva nevědí, jak důležité zavádění HDV je, co při projektové přípravě a realizaci vyžadovat a jak aplikaci HDV vymáhat. A přitom je v ČR státní správa u většiny developerských projektů obytných domů prakticky jediným ochráncem práv budoucích majitelů domů a bytů."

I příspěvky ostatních řečníků se vracely víceméně právě k problému implementace. První pokusy prosazování koncepčního přístupu prezentovala Petra Schinnecková z Olomouce a Petr Hrubant z Městské části Prahy 12, kde vznikla za účasti odbor­níků Stra­tegie hospo­da­ření s dešťovou vodou na Praze 12, která je jako vzorový dokument pro obce ČR k nahlédnutí na webových stránkách projektu http://www.pocitamesvodou.cz/.


Počítáme s vodou, konference v Praze, 26.3.2015 Počítáme s vodou, konference v Praze, 26.3.2015

Počítáme s vodou, konference v Praze, 26.3.2015 Počítáme s vodou, konference v Praze, 26.3.2015


Počítáme s vodou je nejen název konference, ale celého projektu, jehož cílem je přinést informace o prin­ci­pech přírodě blíz­kého hospo­da­ření s dešťo­vými vodami těm, kteří rozhodují o podobě veřejného prostoru. HDV je prezentováno tak, jak by mělo být vnímáno: jako perspek­tivní řešení odvod­nění urba­ni­zo­va­ných území v duchu prin­cipů udrži­tel­ného rozvoje.

Základním prin­cipem koncepce přírodě blíz­kého hospo­da­ření s dešťo­vými vodami v urba­ni­zo­vaném prostředí je v maxi­mální možné míře napo­dobit přiro­zené odto­kové charak­te­ris­tiky loka­lity před urba­ni­zací. Základem správného hospodaření s dešťovou vodou je tzv. decen­t­ra­li­zo­vaný způsob odvod­nění, jehož podstatou je zabývat se sráž­kovým odtokem v místě jeho vzniku a vracet ho do přiro­ze­ného koloběhu vody. V nejužším slova smyslu jsou přírodě blízká opat­ření a zaří­zení HDV taková, která podpo­rují výpar, vsako­vání a pomalý odtok do lokál­ního koloběhu vody. V širším slova smyslu sem patří i zaří­zení, která alespoň určitým způsobem přispí­vají k zacho­vání přiro­ze­ného koloběhu vody a k ochraně vodních toků, např. akumu­lací a užíváním dešťové vody nebo retencí a regu­lo­vaným (opož­děným) odtokem do stokové sítě.

K prosa­zení těchto prin­cipů - nejen mezi jednot­livci, ale v širším měřítku - je nutné zahr­nutí těchto zásad do územ­ního pláno­vání. Při prak­tickém zavá­dění HDV v obcích je nutné, aby byly jednot­livé úřady dobře infor­mo­vány o správné sousled­nosti kroků od hydro­ge­o­lo­gic­kého průzkumu, přes dodr­žo­vání tech­no­lo­gic­kých postupů během stavby, až po zajiš­tění správce odvod­ňo­va­cího systému.

Dlou­ho­dobé dopady reali­zace udržitelného systému hospo­da­ření s dešťovou vodou vedou v dotče­ných loka­li­tách ke snížení jak celko­vého objemu povr­cho­vého odtoku, tak jeho maxima bezpro­středně po dešti. Tímto způsobem se zame­zuje přetí­žení kana­li­zace a snižuje riziko povodní a znečiš­ťo­vání povr­cho­vých toků. Z toho pro obce plynou i pozi­tivní ekono­mické aspekty od faktu, že nebude třeba zvyšovat kapa­citu kana­li­zace, až po snížení či úplnou elimi­naci povod­ňo­vých škod. Výparem z povrchů a vege­tace se voda vrací do malého vodního cyklu, což má příz­nivý vliv na stabi­li­zaci klimatu. Vsako­váním se obno­vuje zásoba podzem­ních vod.

Propojení mezi odborníky, kteří se HDV zabývají, a těmi, kteří se o tématu potřebují dozvědět více, probíhá v rámci projektu Počítáme s vodou několika způsoby. Setkali se v osmi krajských městech v rámci cyklu seminářů k problematice HDV. Podobný cyklus proběhne i během jara a podzimu letošního roku. Inspiraci a nové kontakty získali na loňské exkurzi za dobrými příklady do Švýcarska a Německa v květnu 2014, která proběhne ve stejném formátu i v letošním roce. V neposlední řadě mají všichni zájemci o téma HDV možnost zdarma využívat poradenství k tématu dešťových vod a jejich roli v městské urbanistice.

Současně s konáním konference vychází v knižní podobě nová publikace Hospodaření s dešťovou vodou v ČR. Publikace je unikátní v tom, že je založena na současné legislativě platné v ČR, čímž přesahuje rámec běžných zahraničních příruček, které jsou často zaměřeny na všeobecný popis zařízení HDV a jejich vizuální prezentaci. Kniha může sloužit jak pracovníkům vodoprávních úřadů, tak projektantům při výběru vhodných zařízení správného hospodaření s dešťovou vodou. K dostání je za 179 Kč od vydavatele, tedy 01/71 ZO ČSOP Koniklec, po domluvě možno vyzvednout v sídle vydavatele v Praze nebo zaslat poštou. Vyžádat si knihu můžete na adrese info@ekocentrumkoniklec.cz.

Na internetové stránky projektu www.pocitamesvodou.cz jsou pravidelně doplňovány nové poznatky, informace a odborné články. Budeme rádi za Vaše příspěvky k tématu, které můžeme zveřejnit na webových stránkách nebo facebookovém profilu www.facebook.com/hospodarenisdestovouvodou.

Během jara 2015 bude pro zástupce obecních a městských úřadů zpřístupněn online průvodce k normám HDV, pomocí kterého se lépe zorientují v normách a vyhláškách při schvalování staveb a jejich odvodnění.

V následujícím roce budeme sbírat materiál k vytvoření webové mapové databáze dobrých příkladů realizací hospodaření s dešťovou vodou v ČR, která bude představena na druhém ročníku stejné konference. Tímto vyzíváme všechny, kteří znají takové dobré příklady kdekoli v ČR, aby nám o nich napsali. (Příspěvky všech řečníků najdete na stránkách http://www.pocitamesvodou.cz/.)


Počítáme s vodou Článek vznikl v rámci projektu "Počítáme s vodou" financovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce a za podpory Ministerstva životního prostředí ČR.

Více informací na téma HDV najdete na www.pocitamesvodou.cz a v případě dotazů kontaktujte naše poradce na poradna@ekocentrumkoniklec.cz.Autor: Zdeňka Kováříková, Veronika Kalníková


  Významné dny
  Významné akce
4. ročník ZAHRANIČNÍ EXKURZE za příklady dobré praxe hospodaření s dešťovou vodou
  Slunce aktuálně
Slunce aktuálně

Počet dnů bez skvrn:
2017: 104 (28 %)
2018: 76 (55 %)  

Podrobnosti
  Země aktuálně
Globální teplotní odchylka
0,94 °C (01-12/2016)
0,84 °C (01-12/2017)
0,76 °C (01-04/2018)

Koncentrace CO2
404,05 ppm (1/2017)
406,53 ppm (1/2018)

Vzestup mořské hladiny
3,21 mm za rok
(1993-2018)

Lidská populace
7,466 miliardy (4/2018)

Index cen potravin FAO
172,8 bodů (3/2018)

ENSO
La Niña (SOI: +1,5)
(3/2018)
  Nejčtenější články
» 13.03.2018 - 3506x
Nastává sluneční minimum, bude asi ještě hlubší než to předchozí (číst článek)


» 27.11.2017 - 2515x
Koncentrace oxidu uhličitého se meziročně zvýšila o 3,3 ppm (číst článek)


» 21.03.2018 - 2018x
Začátek roku 2018 (leden až únor) byl s odchylkou 0,68 stupně Celsia chladnější než v předchozích třech letech (číst článek)


» 29.11.2017 - 1980x
Ve světle ikon - dokončení nového filmu režiséra Bričkovského můžete podpořit i Vy (číst článek)


» 07.02.2018 - 1412x
Jak s dešťovkou naložit udržitelně a chytře: Konkrétní projekty (číst článek)


» 08.03.2018 - 1319x
Rekordně nízká rozloha mořského ledu v Arktidě v lednu a únoru 2018 (číst článek)


Gnosis - internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání
Hlavní rubriky: Klimatické změny | Ničení Země | Další hrozby | Pomoc přírodě | Spiritualita, apokryfy | Záhady, zajímavosti | Ostatní
Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.
Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).
RSS | Atom | Vytvořeno v phpRS.
Provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2017