Počasí v Evropě
Zalednění Arktidy
Klimatické anomálie
Dnes je 18. 03. 2018, svátek má Eduard citát pro dnešní den: Nebudeš-li mít špatné myšlenky, nebudeš ani konat špatné skutky.
  Hlavní menu
  Rubriky
  Knihy v nabídce
  Zajímavé stránky
  Ikona webu
Facebook Twitter Google +
IPCC: Zmírňování klimatických změn
Rubrika: Klimatické změny (14.04.2014, 2985 přečtení)

IPCC - Třetí část hodnotící zprávy Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) vydal 13. dubna další část své hodnotící zprávy. Zveřejněná třetí část je zaměřena na snižování vlivu člověka na podnebí. (První část se věnovala fyzikálním základům změny klimatu, druhá část adaptacím, dopadům a zranitelnosti.) Třetí pracovní skupina jednala v týdnu od 7. do 12. dubna v Berlíně. Na zprávě, která má přes 2 tisíce stran, se podílelo 235 autorů z 58 států.

Zpráva volá po rychlejším a komplexnějším přístupu vlád ke snaze o snížení emisí skleníkových plynů. Dosud se na globální úrovn nepodařilo emise snížit. Je třeba uspíšit přechod k nízkouhlíkové energetice a zaměřit se mimo jiné i na uvážlivější spotřebu energie. Bez rychlého schválení a realizaci nových opatření se nepodaří udržet koncentraci skleníkových plynů v atmosféře na relativně bezpečné úrovni a zabránit výraznému oteplení podnebí.

V říjnu 2014 bude předložena závěrečná společná zpráva všech tří pracovních skupin.

Celá zpráva bude dostupná na internetu od 15. dubna, zatím je zájemcům k dispozici pouze souhrn.

http://mitigation2014.org/


Hlavní závěry zprávy:
 1. Mitigace (zmírňování antropogenních vlivů) jsou obecným problémem pro všechny - je nutná mezinárodní spolupráce a sdílení nákladů i přínosů.

 2. Ekonomické ohodnocení mitigací je (musí být) jejich nutnou součástí, přičemž se porovnávají aktuální náklady s budoucími přínosy.

 3. Mitigace i adaptace mají mnoho příznivých vedlejších dopadů - v oblastech potravinové bezpečnosti, zdraví lidí, biodiverzity, kvality životního prostředí, energetické dostupnosti a dalších.

 4. Antropogenní emise skleníkových plynů byly v desetiletí 2001-2010 průměrně vyšší (1,0 GtCO2eq/rok) než v období 1971-2000 (0,4 GtCO2eq/rok). Ekonomická krize 2007/2008 dočasně výši emisí snížila, ale v roce 2010 dosáhla nejvyšší úrovně v historii lidstva – 49±4,5 GtCO2eq/rok.

 5. Více než polovina antropogenních emisí od roku 1750 byla vyprodukována po roce 1970. Nejvyšší podíl má CO2 (76%), následují CH4 (16%), N2O (6%) a F-plyny (2%).

 6. Celkové emise CO2eq v roce 2010 připadaly z 35% na energetiku, 24% na zemědělství a lesnictví, 21% na průmysl, 14% na dopravu a 6% na stavby.

 7. Rozložení emisí skleníkových plynů je závislé na ekonomickém rozvoji světa. Do roku 1970 bylo maximum v průmyslových, ekonomicky se rozvíjejících zemích; nyní je maximum v rychle se rozvíjejících oblastech rozvojového světa. Zpráva uvádí, že část rostoucího podílu emisí v rozvojových zemích vzniká při výrobě zboží a služeb exportovaných poté mimo rozvojový svět. Odhady emisí přiřazených ze zemí původu do zemí spotřeby jsou však hodně nejisté.

 8. Bez snahy o snížení emisí tyto dále porostou v souladu s rostoucí populací a ekonomickým rozvojem. Kolem roku 2030 by koncentrace v atmosféře přesáhla 450 ppm CO2eq a do roku 2100 scénáře odhadují koncentraci v intervalu 750 až 1300 ppm CO2eq.

 9. Zpráva předkládá analýzu očekávaných emisí CO2eq pro různé mitigační scénáře a jejich srovnání s emisními scénáři a radiačním působením dle WGI. Pravděpodobná reakce klimatu je popsána očekávanou koncentrací CO2eq v atmosféře a změnou globální teploty (tab. 1 SPM).

 10. Udržet koncentrace CO2eq na konci století (2100) pod úrovní 450 ppm CO2eq znamená redukce emisí CO2eq v rozsahu 40-70% k roku 2050 oproti roku 2010. Zároveň mitigační scénáře předpokládají ve druhé polovině století aktivní snižování obsahu uhlíku v atmosféře pomocí BECCS (využití biomasy a CCS pro dosažení negativních emisí CO2eq).

 11. Celkové odhadované náklady na mitigace široce kolísají podle zvoleného modelu, použitých technologií a časového rozvržení mitigací. Například globální mitigace (zapojí se všichni a využijí se všechny dostupné možnosti) směřující k udržení koncentrací pod 450 ppm CO2eq způsobí pokles spotřeby postupně o 1–11% při odhadovaném růstu ekonomiky o 300 až 900%. Nedostupnost některých technologií nebo časové zpoždění v jejich použití je ve scénářích příčinou růstu nákladů na mitigace.

 12. Chování, životní styl a kultura života mají bezprostřední vliv na spotřebu energie a s tím spojenou produkci emisí. Změny v těchto oblastech mohou mít podstatný vliv na snížení emisí (spotřeba energií v domácnostech, stravování, snížení potravinových odpadů, apod.).

 13. Dekarbonizace výroby energie je klíčovou částí mitigačních scénářů pro udržení koncentrace v atmosféře v rozsahu 430-530 ppm CO2eq.

 14. Od přijetí předchozí zprávy IPCCC v roce 2007 se významně zvýšil podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie. V roce 2012 tvořily obnovitelné zdroje více než polovinu nově spuštěných zdrojů, převládaly hlavně větrné, vodní a solární zdroje.

 15. Jaderná energie je nízkouhlíkovou technologií, její podíl na výrobě energie však od roku 1993 klesá. Důvodem je několik závažných překážek – provozní bezpečnost, riziková těžba uranu, nevyřešené nakládání s odpadem, postoj obyvatelstva.

 16. Technologie jímání a ukládání uhlíku (Carbon Capture and Storage - CCS) mohou snížit obsah skleníkových plynů v atmosféře. Tyto technologie nejsou zatím rozšířené, k uplatnění by potřebovaly vyšší cenu uhlíku nebo dotace. Panel upozorňuje na rizika spojená s provozní bezpečností, geologickými možnostmi a transportem CO2.

 17. Doprava v roce 2010 spotřebovala 27% energie a vyprodukovala 6,7 Gt CO2, emise rostou s rostoucím počtem cestujících a objemem přepravy zboží. Možnosti mitigace v dopravě k roku 2050 dosahují až 40% emisí.

 18. Provoz budov v roce 2010 spotřeboval 32% energie a vyprodukoval 8,8 Gt CO2, scénáře počítají s nárůstem emisí o 50-150% do roku 2050. Mitigace počítají se změnou vytápění přinášející pozitivní vedlejší efekty (zdraví, bezpečnost, životní prostředí).

 19. Průmysl v roce 2010 spotřeboval 28% energie a vyprodukoval 13 Gt CO2, scénáře počítají s nárůstem emisí o 50-150% do roku 2050. Spotřeba energie může být snížena až o 25% použitím nejlepších dostupných technologií a o dalších 20% pravidelným zaváděním inovativních technologií.

 20. Zemědělství a lesnictví je zodpovědné za téměř 25% emisí CO2eq (9-12 CO2eq/rok) hlavně z odlesňování, z hospodaření s půdou a ze živočišné výroby. Nejistoty v odhadech minulých emisí jsou podstatně větší než v jiných sektorech.

 21. Urbanizace je globální trend spojený s vyšší spotřebou energie a produkcí skleníkových plynů. Více než 52 % populace žilo v roce 2011 v urbanizovaných oblastech, pro rok 2050 je tento podíl odhadován na 64-69%. Mitigace v urbanizovaných oblastech se zaměřují na spotřebu energie a dopravu.

 22. Redukce emisí vyžaduje rozsáhlé změny v investičních systémech. Aktuální roční investice do energetiky je cca 1200 mld. USD. Pro udržení koncentrace CO2eq v rozmezí 430–530 ppm k roku 2100 by mělo dojít ke změnám v rozložení těchto investic. Do roku 2030 klesnou investice do fosilních paliv o 30 mld. USD, (tj. -20%), investice do nízkouhlíkové energie vzrostou do roku 2030 o 137 mld. USD (tj. +100%), energetické investice v dopravě, průmyslu a budovách vzrostou o 336 mld. USD.

 23. Odhady nákladů na adaptace a mitigace existují a pohybují se v rozsahu 343–385 mld. USD/rok. Aktuální objem veřejných financí poskytovaných na mitigace a adaptace v rozvojových zemích je odhadován na 35-59 mld. USD, ze soukromých zdrojů na 10-72 mld. USD.

 24. Systém emisního obchodování je nastaven a je funkční. Některá opatření ho však limitují (výjimky, bezplatné alokace).

 25. Daňová politika zaměřená na snížení spotřeby energie nebo produkce emisí pomáhá snižovat závislost emisí na HDP. Mnoho zemí uplatňuje daň na pohonné hmoty (ne však jako mitigační opatření), která má podobné efekty jako uhlíková daň (1% zvýšení ceny snižuje spotřebu o 0,6-0,8%).

 26. Reforma dotací do fosilních paliv může přinést snížení globálních emisí až o 18%.

 27. Téměř 1,3 mld. obyvatel nemá přístup k elektrické energii a 3 mld. jsou závislé na tradičních tuhých palivech pro vaření a vytápění s nepříznivými dopady na jejich zdraví a životní prostředí. Zlepšení jejich přístupu k moderním energiím je důležité k zajištění udržitelného rozvoje. Zajištění obecného přístupu k čisté elektrické energii a palivu pro vaření a vytápění vyžaduje investice 72-95 mld. USD/rok do roku 2030.

 28. Mezinárodní klimatické vyjednávání směřující ke snižování emisí koordinuje UNFCCC. Kjótský protokol byl prvním závazkem, který byl postaven na principech a cílech UNFCCC, měl však jen minimální dopad na globální emise, protože se některé země nepřipojily a některé nedodržely své závazky.

Zdroje: IPCC, Infomet/ČHMÚ
  Významné dny
  Slunce aktuálně
Slunce aktuálně

Počet dnů bez skvrn:
2017: 104 (28 %)
2018: 41 (54 %)  

Podrobnosti
  Země aktuálně
Globální teplotní odchylka
0,90 °C (1-12/2015)
0,94 °C (1-12/2016)
0,84 °C (1-12/2017)

Koncentrace CO2
403,76 ppm (11/2016)
405,81 ppm (11/2017)

Lidská populace
7,456 miliardy (2/2018)

Index cen potravin FAO
169,5 bodů (1/2018)

ENSO
La Niña (SOI: +1,1)
(1/2018)
  Nejčtenější články
» 08.11.2017 - 4241x
Rozloha mořského ledu v Antarktidě dosáhla letos dvou vrcholů (číst článek)


» 22.10.2017 - 2085x
Teplotní odchylka za tři čtvrtiny roku 2017 je druhá nejvyšší od roku 1880, jako celek bude rok 2017 asi až třetí v pořadí (číst článek)


» 27.11.2017 - 2063x
Koncentrace oxidu uhličitého se meziročně zvýšila o 3,3 ppm (číst článek)


» 13.03.2018 - 2030x
Nastává sluneční minimum, bude asi ještě hlubší než to předchozí (číst článek)


» 19.09.2017 - 1975x
Hurikán Maria devastoval ostrovy v Karibiku (číst článek)


» 20.09.2017 - 1875x
V Arktidě poklesla 13. září rozloha mořského ledu na letošní minimum (číst článek)


Gnosis - internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání
Hlavní rubriky: Klimatické změny | Ničení Země | Další hrozby | Pomoc přírodě | Spiritualita, apokryfy | Záhady, zajímavosti | Ostatní
Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.
Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).
RSS | Atom | Vytvořeno v phpRS.
Provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2017