Počasí v Evropě
Zalednění Arktidy
Klimatické anomálie
Dnes je 26. 05. 2018, svátek má Filip citát pro dnešní den: Štěstí tomu, od něhož jde štěstí každému.
  Hlavní menu
  Rubriky
  Knihy v nabídce
  Zajímavé stránky
  Ikona webu
Facebook Twitter Google +
Výzva k ochraně zemědělského půdního fondu
Rubrika: Významné dny, akce a iniciativy (23.04.2010, 6099 přečtení)

Společnost pro ochranu půdy v ČR zaslala 19. dubna 2010 všem kompetentním úřadům státní správy výzvu k zodpovědnějšímu rozhodování o vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, většinou kvůli výstavbě komerčních, dopravních či obytných staveb. List upozorňuje, že v současné době dochází v České republice k bezprecedentnímu ničení zemědělské plochy. Zatímco v 90. letech minulého století přibylo ročně 50 kilometrů čtverečních urbanizovaných ploch, za dalších 7 let to bylo už 195 kilometrů čtverečních a rychlost se neustále zvyšuje. Při současném tempu by za pouhých 100 let mohla být přeměněna téměř čtvrtina zemědělské půdy ČR na urbanizovanou plochu.


Výzva k ochraně zemědělského půdního fondu

Vážení,

Ilustrační obrázek v současné době probíhá bezpříkladná likvidace zemědělské půdy, která je ve velkých plochách přeměňována v urbanizované území. Tento trend se v posledních letech stupňuje a jeho rozsah pravděpodobně nemá v dějinách obdobu. Zatímco během 90. let přibylo 50 km² urbanizovaných ploch, v dalších pouhých 7 letech už to bylo 195 km² a v posledních letech se rychlost ještě zvyšuje (Miko L., Hošek M.: Příroda a krajina České republiky - Zpráva o stavu 2009). Z těchto uvedených hodnot vyplývá, že pro stavební účely bylo od roku 2000 vyňato denně minimálně 7,6 ha zemědělské půdy.

Apelujeme proto především na Vás, úředníky, kteří mají poslední slovo při rozhodování o vynětí zemědělské půdy. Považujeme kvalitu Vašeho rozhodování za mimořádně důležitou z dlouhodobého hlediska a věříme, že pro Vás jako pro odborníky je ochrana přírody a krajiny osobním zájmem a posláním. Věříme, že pro Vás živá půda je víc než jen předmět obchodování s tržní hodnotou.

Prosíme, rozhodujte s rozvahou a nepodléhejte krátkodobým hospodářským a osobním zájmům. Rozhodujte s vědomím, že Vaše rozhodnutí je nevratné a půda jednou vyňatá z přírodního stavu, zabetonovaná a vyštěrkovaná, bude nejen navždy neplodná, ale i biologicky nehodnotná. Věřte, že navzdory obecně přijímaným proklamacím o nutném rozvoji značná část občanů má z nadměrné urbanizace velké obavy.

Rozhodnutí o vynětí půdy z jejího přírodního stavu chápejte jako krajní možnost, kdy požadované potřeby nelze zajistit jinak.

Nejdůležitější fáze rozhodování je již na úrovni územního plánu. Menší nabídka volných ploch totiž povede k hospodárnějšímu využívání ploch stávajících. Průmyslové, obchodní a jiné komerční stavby lze obvykle řešit přestavbou již existujících staveb, jejich intenzivnějším využitím, vyšší podlažností a přestavbou znehodnoceného území. Při umísťování obytné výstavby jsou často okolní sídla nedostatečně využívaná. Přitom nadměrné rozvolňování sídel většinou zhoršuje dostupnost služeb i pracovních příležitostí a komplikuje dopravu.

Dostatek úrodné půdy je nezbytným předpokladem přežití budoucích generací. V budoucnu může být hospodářsky významný. Půda, ať už obdělávaná nebo neobdělávaná, je součástí přírodních procesů, zajišťuje koloběh vody a živin a umožňuje život ve všech podobách. Chápejme půdu a krajinu jako dědictví, které je nutno předat dalším generacím.

Společnost pro ochranu půdy v ČR S úctou

Ing. Jiří Horák (předseda OS)
Ing. arch. Petr Růžička (člen OS)


Výzvu podporují:
RNDr. Václav Cílek, CSc. (ředitel Geologického ústavu Akademie věd ČR)
RNDr. Mojmír Vlašín (lektor, soudní znalec, zastupitel města Brna)


(tento list byl zaslán prostřednictvím našeho OS všem úřadům státní správy, v jejichž kompetenci je ochrana ZPF dle platného zákona o chraně zemědělského půdního fondu č. 334/1992 Sb.)


Příloha k výzvě: Půda nebo pozemek?

Předkové nám předali cenné dědictví v podobě dostatečného množství úrodné půdy. Mnoho generací o ni pečovalo a zúrodňovalo ji, aby mohla trvale zajišťovat obživu lidí, kteří na ní žijí. Málokdo si uvědomuje skutečnou hodnotu tohoto dědictví. Bez úrodné půdy by naši předkové nepřežili a proto si jí vážili, bez dostatku úrodné půdy si sotva dokážeme představit přežití lidí v budoucnosti.

Půda v sobě hostí nepředstavitelné množství živých organismů, kteří si vzájemně pomáhají. Jedině půda umožňuje existenci suchozemských rostlin. Kromě krásy a užitku v podobě potravin, dřeva, či textilních vláken obohacují vzduch kyslíkem a vlhkostí, vytvářejí přitom příjemné klima bez teplotních extrémů. Tam, kde není vegetace, střídá se nesnesitelné vedro a chlad. Půda zadržuje vodu v množství, které se blíží jejímu objemu, a jako houba ji v případě přebytku pomalu upouští. Funguje spolehlivěji než přehradní nádrže. Bez ní bychom žili v neustálém střídání sucha a povodní. Půda je zázračná hmota a dřívější ekonomové (fysiokraté) právě v ní a v zemědělské práci viděli jediný zdroj růstu národního bohatství.
Zábor půdy v Brně - seznam těch, co na záborech půdy nejvíce profitují
Zábor půdy v Brně - seznam těch, co na záborech půdy nejvíce profitují.

A touto půdou lidé u nás v současné době téměř pohrdají. Rádi se jí zbaví, prodají ji za cenu pouhého pozemku. Pozemku, který, zbaven života, pokryt asfaltem nebo štěrkem, bude krátkodobě sloužit pro libovolný účel.

Na půdě, věčné nositelce života, která vznikala mnoho tisíciletí, oceňujeme jen její plochu. V současné době zažíváme historicky asi nejrozsáhlejší likvidaci zemědělské půdy. Ve velkých plochách je přeměňována pro nejrůznější účely, ať už se jedná o výstavbu komerčních, dopravních, obytných staveb, nebo v poslední době solárních elektráren. Rychlost odnímání zemědělské půdy se v posledních letech stupňuje. Při současném tempu by za pouhých 100 let mohla být přeměněna téměř čtvrtina zemědělské půdy ČR na urbanizovanou plochu.

Výstavba přepravního skladiště Kaufland v Olomouci
Zábor půdy v Olomouci - výstavba přepravního skladiště Kaufland.
Některé potřeby, pro které je půda zabírána, nelze uspokojit jinde a jinak, ale sledujeme, že velmi často je s plochou nakládáno velmi nehospodárně, že se nehledají možnosti intenzivnějšího využití. Tlak na nové plochy je i tam, kde je dostatek ploch již znehodnocených, nedostatečně využívaných. Staví se nové budovy tam, kde stávající stavby chátrají. Při současně nastavených cenách však žádná motivace k hospodárnému využití ploch neexistuje a půda se stává prostředkem spekulativního jednání.

Současně s úbytkem půdy dochází ke značné fragmentaci krajiny, kdy se zmenšuje velikost ploch neovlivněných zástavbou a tím se omezuje volné šíření živočichů i rostlin.

Zemědělskou půdu si člověk tisíce let bral od přírody. Odebíral si ji od přírody tak intenzívně a drasticky, že v některých krajích obdělávané pozemky a urbanizované plochy pokrývají veškerou plochu. V klimaticky choulostivějších oblastech, zejména suchých, to vedlo k biologické degradaci krajiny.

Půdu si člověk bral od přírody z původních, většinou biologicky bohatších ekosystémů (u nás vesměs les). Vedla ho k tomu existenční potřeba uživení. Když se stalo, že díky mechanizaci, šlechtitelství, agrotechnickým postupům nám k uživení stačí menší plocha, není to důvod k jejímu znehodnocení a zneužívání. Půdu, kterou pro hospodaření nepotřebujeme, bychom měli vrátit tam, odkud jsme ji vzali, tedy přírodě. Musí ji s námi sdílet množství ostatních tvorů.

Dva aspekty v současné době u nás a v Evropě vůbec vedou k nadbytku zemědělské půdy. Na jedné straně je to důsledek vědeckotechnického pokroku, který šlechtitelstvím a agrotechnickými postupy radikálně zvýšil výnosy. Zemědělské technologie přinesly negativní dopad jako zvýšenou erozi na zcelených pozemcích, zamoření půdy nežádoucími látkami, nadměrné zhutnění těžkou technikou. I s těmito vlivy si technologie pravděpodobně poradí, přesto by měla platit předběžná opatrnost. Negativním směrem mohou působit i klimatické změny (kvůli většímu suchu mohou klesat výnosy, kvůli častějšímu výskytu přívalových dešťů může narůstat eroze, která znemožní obdělávání svažitějších pozemků nebo si vyžádá větší podíl protierozních mezí a slunolamů).

Druhý trend je stoupající dovoz zemědělských produktů, především z chudších zemí. Může se zdát, že vlastně v našich podmínkách není výnosné vůbec se zemědělství věnovat, a to téměř v celé Evropě. Ekonomický potenciál máme takový, že s výhodou můžeme průmyslové produkty a technologie směňovat za zemědělské výrobky z chudých zemí. Z krátkodobého a čistě ekonomického hlediska se to zdá oprávněné, dlouhodobě je to velmi nebezpečné. Výrobní prostředek, tedy půda, je velmi těžko nahraditelný a při politicko-ekonomických výkyvech není cesta zpátky. Zástavba na trase dálnice D5 - přepravní skladiště
Zástavba na trase dálnice D5 - přepravní skladiště.

Zatímco továrna se dá postavit, zbourat a přestavět, půda se na jednou zabetonovaná místa vrací velmi těžko. Přitom zvrat dnešního politicko-ekonomického stavu se nám zdá pravděpodobný ve velmi krátké době. Dokonce nutný. Již dnes se v mnoha částech světa potravin nedostává. Přitom i nejchudší země mají prvotní zájem nasytit své obyvatelstvo. Jejich ekonomické posílení zákonitě přinese větší potřebu potravin, budou vyvážet cokoli, jen ne potraviny, které nutně potřebují. Přitom díky erozi, suchu a urbanizaci u mnoha především tropických a subtropických (pouštních) zemí jejich schopnost uživit své obyvatelstvo spíš klesá. V průběhu jedné generace se může stát, že z opomíjené a nevýnosné činnosti, jako je zemědělství, se stane činnost mimořádně výnosná a exportní. Zatímco průmyslové kapacity i intelektuální činnost se v globalizovaném světě mohou velmi rychle stěhovat, množství úrodné půdy je velmi limitované. Máme to štěstí, že jí máme ve střední Evropě dosud dostatek, její úrodnost je při vhodném obhospodařování dlouhodobá a netrpíme ani nedostatkem vody, která je druhým předpokladem dobré úrody. Půdy v Evropě patří k nejúrodnějším na světě. Při pouhém pohledu na družicovou mapu světa poznáme, že to zdaleka není na světě běžné. Rozsáhlé oblasti trápí sucho, degradace půd, zasolování, sesuvy, větrná eroze a časté záplavy.

Pokud tento potenciál promrháme v historicky nepatrné době, čeká nás velmi nejistá budoucnost závislá na nepřízni jiných částí světa.

Zdá se, že trh sám o sobě je schopen ocenit jen okamžité, nikoli trvalé hodnoty. Účinnou ochranu půdy může zajistit jen státní regulace. Zvýšení odvodů za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, které nyní projednává parlament, je krok správným směrem, avšak nedostatečný. Hodnota odnímané (rozumějte trvale zničené) půdy musí být srovnatelná s jejím výnosem v řádu tisíciletí a musí být zohledněny její funkce vodohospodářská, klimatická a estetická. Jiným ekonomickým nástrojem by mohla být výrazně odstupňovaná daň z pozemků podle jejího využívání. Ze zastavěných a zpevněných ploch by měla být daň nejvyšší, u travnatých ploch, ať ve formě luk, zahrad nebo hřišť, i u orné půdy, by se radikálně snižovala, a lesy a jiné hodnotné ekosystémy by mohly být oceněné negativní daní. Žel, takový nástroj pro racionální zacházení s přírodním bohatstvím se zatím netvoří ani v zárodku.


Za Společnost pro ochranu půdy v ČR
Ing. arch. Petr Růžička
19. 4. 2010


Zdroje:
- Společnost pro ochranu půdy v ČR (19.04.2010, VÝZVA K OCHRANĚ ZPF)
- Společnost pro ochranu půdy v ČR (19.04.2010, Příloha k VÝZVĚ: Půda nebo pozemek?)
- Společnost pro ochranu půdy v ČR (Fotogalerie)  Významné dny
  Slunce aktuálně
Slunce aktuálně

Počet dnů bez skvrn:
2017: 104 (28 %)
2018: 80 (56 %)  

Podrobnosti
  Země aktuálně
Globální teplotní odchylka
0,94 °C (01-12/2016)
0,84 °C (01-12/2017)
0,76 °C (01-04/2018)

Koncentrace CO2
404,05 ppm (1/2017)
406,53 ppm (1/2018)

Vzestup mořské hladiny
3,21 mm za rok
(1993-2018)

Lidská populace
7,466 miliardy (4/2018)

Index cen potravin FAO
172,8 bodů (3/2018)

ENSO
La Niña (SOI: +1,5)
(3/2018)
  Nejčtenější články
» 13.03.2018 - 3540x
Nastává sluneční minimum, bude asi ještě hlubší než to předchozí (číst článek)


» 27.11.2017 - 2528x
Koncentrace oxidu uhličitého se meziročně zvýšila o 3,3 ppm (číst článek)


» 21.03.2018 - 2035x
Začátek roku 2018 (leden až únor) byl s odchylkou 0,68 stupně Celsia chladnější než v předchozích třech letech (číst článek)


» 29.11.2017 - 1989x
Ve světle ikon - dokončení nového filmu režiséra Bričkovského můžete podpořit i Vy (číst článek)


» 07.02.2018 - 1420x
Jak s dešťovkou naložit udržitelně a chytře: Konkrétní projekty (číst článek)


» 08.03.2018 - 1329x
Rekordně nízká rozloha mořského ledu v Arktidě v lednu a únoru 2018 (číst článek)


Gnosis - internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání
Hlavní rubriky: Klimatické změny | Ničení Země | Další hrozby | Pomoc přírodě | Spiritualita, apokryfy | Záhady, zajímavosti | Ostatní
Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.
Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).
RSS | Atom | Vytvořeno v phpRS.
Provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2017