Počasí v Evropě
Zalednění Arktidy
Klimatické anomálie
Dnes je 23. 05. 2018, svátek má Vladimír citát pro dnešní den: Pes, kterého uzdravíš, tě nekousne. To je rozdíl mezi zvířetem a člověkem.
  Hlavní menu
  Rubriky
  Knihy v nabídce
  Zajímavé stránky
  Ikona webu
Facebook Twitter Google +
Bursík představil svůj návrh nového zákona o odpadech
Rubrika: Ekologická legislativa (28.02.2009, 5636 přečtení)

"Současný zákon o odpadech má řadu nedostatků a nedokáže efektivně zabránit plýtvání surovinami. Na skládkách končí téměř tři čtvrtiny odpadu z českých domácností. Nový zákon lidem usnadní třídění, zvýhodní využití odpadu před jeho skládkováním, zjednodušuje administrativu, aktivněji předchází nelegálnímu nakládání s odpady. Ekologické chování se lidem musí vyplatit - kdo třídí, ušetří," shrnuje ministr životního prostředí Martin Bursík hlavní teze nového zákona o odpadech.
Ministerstvo životního prostředí ČR Česká republika recykluje jen 21 % komunálního odpadu, zatímco Německo, Rakousko, Nizozemí, Belgie jsou dlouhodobě nad 50 %. Většina odpadů končí na skládkách, nízké je materiálové i energetické využití odpadu. Stávající zákon o odpadech je zastaralý a nepřehledný, byl už sedmnáctkrát novelizován. Ministerstvo životního prostředí při přípravě nového zákona reagovalo na nejnovější vývoj evropské legislativy. Také obdrželo přes tisíc nejrůznějších podnětů a připomínek z České republiky, které se zčásti promítly do návrhu zákona. Cílem bylo stávající systém zpřehlednit a zefektivnit, elektronickou evidencí zjednodušit firmám administrativu. Návrh zákona nyní MŽP předkládá k veřejné diskusi.

"Kromě nového zákona o odpadech se snažíme hledat i cesty, jak reagovat na aktuální přechodné problémy recyklačního průmyslu související se světovou hospodářskou krizí," říká ministr životního prostředí Martin Bursík. Vláda se rozhodla pro opatření na podporu malého a středního podnikání - zejména odložení placení zálohy na daň a navrhla také snížení sociálního a zdravotního pojištění. To jsou nástroje, které velmi pomohou také recyklačním firmám (tedy všem drobným podnikatelům, kteří jsou činní v řetězci od vytřídění, přes dotřídění a znovuzpracování odpadů). Na podporu třídění a materiálového využití odpadu MŽP ve dvou výzvách OP Životní prostředí rozdělilo téměř 3,5 miliardy korun.

"Jednáme také s Ministerstvem dopravy o podpoře recyklace prostřednictvím veřejných zakázek, například na využití směsných plastů do odhlučňovacích stěn u dálnic a železnic. S Ministerstvem financí jednáme o snížení DPH na služby v odpadovém hospodářství. Na evropské úrovni se snažíme prosadit snížení DPH na recyklované výrobky. Plýtvání použitelnými surovinami je ekonomický nesmysl," uzavírá ministr Bursík.


Třídění odpadů bude jednodušší

Podle nového zákona musí obce od roku 2011 umožnit svým občanům třídit základní druhotné suroviny: papír, plasty, sklo, kovy, nápojové kartony a biologicky rozložitelný odpad (zpočátku tam, kde převažují rodinné domky, od roku 2013 pak i tam, kde převládá sídlištní zástavba).

Zejména v třídění biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO), který tvoří zhruba polovinu odpadu z domácností, existují obrovské rezervy. Tento odpad je přitom možné dobře využít v kompostárnách či v bioplynových stanicích, jejich kapacita ale není dostatečná. V České republice je nyní více než 150 fungujících kompostáren, ale pouze čtyři bioplynové stanice, které využívají BRKO. Na skládkách v roce 2007 skončilo o čtvrtinu více bioodpadu, než kolik České republice pro rok 2010 povoluje závazná evropská směrnice.


Ekologické chování se začne vyplácet: kdo třídí, ušetří

Zruší se nepřehledný systém několika typů platby za svoz odpadu. Většina obcí účtuje lidem paušální platbu na hlavu, bez ohledu na to, kolik odpadu reálně produkují.

Nově každá obec vypočte platbu za odpad ze dvou částí: pevné (až do 250 Kč) a pohyblivé (podle skutečného množství odpadu, který skončí nevytříděný v popelnici: až do 750 Kč). Platba každého občana musí odpovídat počtu svozů popelnic (pytlů, kontejnerů) od jeho domu a nikdy nesmí přesáhnout 1000 Kč za rok. Lidé tak budou platit za odpad, který skutečně vyprodukovali a svozová firma prokazatelně odvezla.


Ukládání odpadu na skládky nesmí být výhodné

Zákon zpřísňuje požadavky na provozování skládek a zvyšuje pravomoci krajských úřadů. Skládky musí mít při zahájení činnosti finanční rezervu pro případ havárie. Zároveň od roku 2011 dojde k postupnému zvýšení poplatků za každou tunu skládkovaného komunálního odpadu až na maximálních 1300 Kč v roce 2015. Z toho vždy až 500 korun připadne obcím, na jejichž území skládka leží (konkrétní výši si obce určí obecní vyhláškou), kraj a Státní fond životního prostředí (SFŽP) si rovným dílem postupně rozdělí až 800 Kč. Tyto výnosy musí kraj i SFŽP reinvestovat do oblasti životního prostředí, zejména odpadového hospodářství.


Větší komfort při zpětném odběru výrobků

Přenosné baterie bude odebírat každá prodejna elektro, fotovideo, hodin, počítačové a telekomunikační techniky, a dále všechny prodejny nad 200 m2, které je nabízejí. Výjimku mají jen hotely, restaurace, drogerie a čerpací stanice.

Menší (do hmotnosti 5 kg) elektrospotřebiče bude možné odevzdat v místě prodeje (pokud je prodejna větší než 200 m2) v neomezeném množství a bez vázání na nákup zboží. I v případě prodeje přes internet musí prodejce při dodání nového elektrospotřebiče zajistit převzetí starého.

Vzroste také počet míst pro odběr autovraků, budou minimálně v každé obci s rozšířenou působností. Náklady na sběrnou síť i na ekologickou likvidaci vozů ponese výrobce. Odběr minerálních olejů a pneumatik musí výrobce zřídit ve všech obcích s rozšířenou působností, případně dalších, které o to požádají. Zpětný odběr baterií, akumulátorů, elektrospotřebičů, autovraků, minerálních olejů i pneumatik je pro občany bezplatný.


Sníží se administrativní zátěž podnikatelů

Zákon zásadním způsobem sníží administrativní zátěž především malých a středních podnikatelů. Hlášení o produkci odpadů se budou podávat elektronicky. Zvýšením minimální hranice, při které vzniká původcům odpadů povinnost podávat roční hlášení o produkci a nakládání s odpady z 50 na 100 kg nebezpečných odpadů a z 50 na 100 tun ostatních odpadů, se sníží počet ohlašovatelů o 40 %. To bude opět znamenat významnou úlevu především pro drobné podnikatele. Ti přitom doposud hlásili údaje o produkci pouhých 1,5 % celkového množství evidovaných odpadů. Podnikatelé tak ušetří více než 150 milionů korun.


Jednorázové nákupní tašky nebudou zdarma

Podle kvalifikovaných odhadů se v českých obchodech ročně zdarma rozdají až tři miliardy plastových tašek, což představuje ročně 9000 tun plastů, vyráběných z dovážené ropy. Volně odhozené tašky zvyšují obcím náklady na úklid veřejných prostranství a ohrožují život zvířat. Nově už obchody nebudou moci tašky rozdávat zdarma a jejich cenu plošně promítat do jiných výrobků. Každý obchod ovšem bude nadále rozhodovat, kolik přesně za tašku zákazníkovi naúčtuje.


-> Důvodová zpráva k návrhu nového zákona o odpadech (formát pdf, 1 MB)
-> Návrh nového zákona o odpadech (formát pdf, 950 kB)


Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí


Zdroj: Mzp.cz (27.02.2009, Nový zákon o odpadech: vyšší podíl recyklace, větší komfort pro lidi)

Související články:
Konference OSN o změně klimatu ve Varšavě skončila se slabým výsledkem 24.11.2013
Obama představil svůj plán na boj s klimatickými změnami 26.06.2013
Emisní povolenky se stávají bezcennými, množství vypouštění oxidu uhličitého neomezí 23.04.2013
Klaus vetoval zákon o ochraně ovzduší, rozhněval tím ekology 23.06.2011
Hrozba sancí z EU donutila vládu zpřísnit ochranu zemědělské půdy 01.06.2011
Ekologové: Evropská zemědělská politika se musí zásadně změnit 19.11.2010
Novela vládního nařízení pomůže bojovat proti erozi půdy 26.08.2010
Evropský parlament schválil novou směrnici o emisích 09.07.2010
V EU bude zakázáno obchodování s nelegálně vytěženým dřevem 09.07.2010
MŽP: Emise z letecké dopravy budou začleněny do systému obchodování s povolenkami 08.06.2010
Evropská komise chce rychlejší snižování emisí 27.05.2010
Jak hlasovali poslanci o životním prostředí v období let 2006 až 2010 25.05.2010
EU schválila svůj závazek pro ochranu biodiverzity 17.03.2010
MŽP: Z jednání o kontrole chemických látek a nebezpečných odpadů 24.02.2010
MŽP: Od roku 2012 budou emise snižovat i letečtí provozovatelé 11.01.2010
Klaus vetoval zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 28.10.2009
MŽP: Skleníkové emise můžeme snížit o 40 % již do roku 2020 24.10.2009
MŽP: Sněmovna schválila zásadní zákon na ochranu přírody 11.09.2009
Ministři schválili nová pravidla pro průmyslové emise 26.06.2009
Arnika: Poslanci vyslyšeli jedno z přání více než 30 tisíc lidí - novela zákona lépe ochrání stromořadí 18.06.2009
MŽP: Poslanci lidem usnadnili odevzdávání baterií 12.06.2009
MŽP: Miliardy na úspory a zelenou energii pro domácnosti 08.04.2009
Bursík předložil svůj návrh, jak řešit ekonomickou a klimatickou krizi 12.02.2009
Obama chce snížit emise skleníkových plynů, Bursík je spokojen 27.01.2009
Velká Británie se zavázala snížit emise o 80 procent do roku 2050 20.11.2008
Poslanci schválili novelu odpadového a chemického zákona 24.09.2008
Novozélandská vláda zakázala od října 2009 prodej klasických žárovek 19.06.2008
Německá vláda chce do roku 2020 snížit emise CO2 o 40 procent 18.06.2008
MŽP chystá novelu zákona, chce prosadit zálohování PET lahví 19.06.2007
V EU platí nová vyhláška o recyklaci elektroodpadu 19.08.2005
  Významné dny
  Významné akce
4. ročník ZAHRANIČNÍ EXKURZE za příklady dobré praxe hospodaření s dešťovou vodou
  Slunce aktuálně
Slunce aktuálně

Počet dnů bez skvrn:
2017: 104 (28 %)
2018: 76 (55 %)  

Podrobnosti
  Země aktuálně
Globální teplotní odchylka
0,94 °C (01-12/2016)
0,84 °C (01-12/2017)
0,76 °C (01-04/2018)

Koncentrace CO2
404,05 ppm (1/2017)
406,53 ppm (1/2018)

Vzestup mořské hladiny
3,21 mm za rok
(1993-2018)

Lidská populace
7,466 miliardy (4/2018)

Index cen potravin FAO
172,8 bodů (3/2018)

ENSO
La Niña (SOI: +1,5)
(3/2018)
  Nejčtenější články
» 13.03.2018 - 3505x
Nastává sluneční minimum, bude asi ještě hlubší než to předchozí (číst článek)


» 27.11.2017 - 2515x
Koncentrace oxidu uhličitého se meziročně zvýšila o 3,3 ppm (číst článek)


» 21.03.2018 - 2018x
Začátek roku 2018 (leden až únor) byl s odchylkou 0,68 stupně Celsia chladnější než v předchozích třech letech (číst článek)


» 29.11.2017 - 1977x
Ve světle ikon - dokončení nového filmu režiséra Bričkovského můžete podpořit i Vy (číst článek)


» 07.02.2018 - 1411x
Jak s dešťovkou naložit udržitelně a chytře: Konkrétní projekty (číst článek)


» 08.03.2018 - 1317x
Rekordně nízká rozloha mořského ledu v Arktidě v lednu a únoru 2018 (číst článek)


Gnosis - internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání
Hlavní rubriky: Klimatické změny | Ničení Země | Další hrozby | Pomoc přírodě | Spiritualita, apokryfy | Záhady, zajímavosti | Ostatní
Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.
Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).
RSS | Atom | Vytvořeno v phpRS.
Provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2017