Počasí v Evropě
Zalednění Arktidy
Klimatické anomálie
Dnes je 18. 03. 2018, svátek má Eduard citát pro dnešní den: Nebudeš-li mít špatné myšlenky, nebudeš ani konat špatné skutky.
  Hlavní menu
  Rubriky
  Knihy v nabídce
  Zajímavé stránky
  Ikona webu
Facebook Twitter Google +
Evangelium Ebionitů
Rubrika: Apokryfy (27.08.2006, 15279 přečtení)

Evangelium Ebionitů (z hebr. Evjóním - chudí) je druhotným názvem, který se ve starověké literatuře nepoužíval. Je možné, že spis byl znám pod jménem Evangelium dvanácti apoštolů, o němž se zmiňoval Órigenés (185-253). Autor žil pravděpodobně v Palestině nebo Sýrii a dílo napsal mezi lety 100 až 160. Ebionité byli Židé, kteří věřili v Ježíše a dodržovali židovský Zákon. Odmítali učení Pavla z Tarsu a odvolávali se na původní apoštolskou tradici zastupovanou především apoštolem Petrem a Jakubem.
Židovský sedmiramenný svícen (tzv. menora).
Židovský sedmiramenný svícen (tzv. menora).
Evangelium Ebionitů bylo církevními představiteli zavrženo a systematicky diskreditováno. Jeho obsahu se ve svém obšírném protikacířském díle "Panarion" (Lékárnička) věnoval Epifanios ze Salamíny (cca 315-403). Tento kyperský biskup na jinověrce nevybíravým způsobem útočil a musíme s lítostí konstatovat, že jeho kniha z roku 375 je dnes jediným pramenem, odkud můžeme o apokryfu čerpat souvislejší informace. Podle něj šlo o zkrácenou verzi Matoušova evangelia, což rozhodně nebyl správný úsudek. Z Epifaniova pamfletu je možné zpětně rekonstruovat sedm zlomků.

Ebionité vyzdvihovali Ježíšovo lidství a zpochybňovali tezi o neposkvrněném početí Panny Marie. Ježíš byl podobně jako v Listu Židům (5,5) a v některých rukopisech Lukášova evangelia (3,22) vyvolen za Božího Syna v okamžiku křtu, když "hlas z nebe pravil: 'Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě jsem nalezl zalíbení. Já jsem tě dnes zplodil.'"

Zajímavý je rovněž náznak Ježíšova vegetariánství. Podle sedmého zlomku Ježíš odmítl jíst velikonočního beránka. Také Jan Křtitel nepojídal podle Ebionitů kobylky, nýbrž "jeho pokrmem byl med divokých včel". Epifanios tvrdil, že Ebionité evangelium zfalšovali, protože nejedli maso.


KE STAŽENÍ:   Evangelium Ebionitů  Evangelium Ebionitů (pdf soubor)


ZLOMEK 1

Byl jeden člověk jménem Ježíš ve věku asi třiceti let, který si nás vyvolil. Když přišel do Kafarnaum, vstoupil do domu Šimona, zvaného Petr, a otevřel svá ústa a řekl: "Když jsem se procházel kolem Tiberiadského jezera, vyvolil jsem Jana a Jakuba, syny Zebedeovy, a Šimona a Ondřeje [a Filipa a Bartoloměje, Jakuba, syna Alfeova a Tomáše], Tadeáše a Šimona Zélótu a Jidáše Iškariotského a tebe, Matouše, když jsi seděl v celnici; zavolal jsem a následoval jsi mě. Bude vás dvanáct apoštolů na svědectví Izraeli."


ZLOMEK 2

Když Jan křtil, vyšli za ním farizeové a byli pokřtěni oni i celý Jeruzalém. Jan měl roucho z velbloudí srsti a kolem beder měl kožený pás. A jeho pokrmem byl med divokých včel, který měl chuť many jako koláč (smočený) v olivovém oleji.


ZLOMEK 3

Za dnů judského krále Heroda přišel Jan a křtil křtem k pokání v řece Jordánu. Říkalo se o něm, že je z rodu kněze Árona, syn Zachariáše a Alžběty. A všichni vycházeli za ním.


ZLOMEK 4

Když byl lid pokřtěn, přišel také Ježíš a byl od Jana pokřtěn. A když vystoupil z vody, otevřela se nebesa a uviděl Ducha svatého v podobě holubice, jak sestupuje a vstupuje do něho. A hlas z nebe pravil: "Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě jsem nalezl zalíbení. Já jsem tě dnes zplodil." A to místo ihned obklopilo veliké světlo. Když to Jan uviděl, řekl mu: "Kdo jsi, Pane?" A znovu zazněl z nebe hlas a řekl mu: "Toto je můj milovaný Syn, v němž jsem nalezl zalíbení." Potom před ním Jan padl na zem a řekl: "Pane, prosím tě, pokřti ty mne." On se však bránil a řekl mu: "Připusť to, neboť takto je třeba všechno naplnit."


ZLOMEK 5

(Učedníci řekli:) "Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku." (Ježíš odpověděl:) "Kdo je má matka a moji bratři?" A vztáhl ruku na učedníky a řekl: "Moji bratři a matka a sestry jsou ti, kdo konají vůli mého Otce."


ZLOMEK 6

(Ježíš řekl:) "Přišel jsem zrušit oběti a jestliže nepřestanete obětovat, neustoupí od vás hněv."


ZLOMEK 7

(Učedníci řekli:) "Kde chceš, abychom ti připravili k jídlu velikonočního beránka?" (Ježíš odpověděl:) "Netoužil jsem s vámi jíst toto maso velikonočního beránka."


KE STAŽENÍ:   Evangelium Ebionitů  Evangelium Ebionitů (pdf soubor)


Zdroje:
- Nakladatelství Vyšehrad (J. Dus, P. Pokorný: Neznámá evangelia - Novozákonní apokryfy I.)
- Early Christian Writings (Gospel of the Ebionites)
- Early Christian Writings (The Gospel of the Ebionites - text)
- Wikipedia (Panarion)

 Autor: Libor Kukliš

tisknout Vytisknout článek Diskuse (7 příspěvků, číst vše, přidat)
  Významné dny
  Slunce aktuálně
Slunce aktuálně

Počet dnů bez skvrn:
2017: 104 (28 %)
2018: 41 (54 %)  

Podrobnosti
  Země aktuálně
Globální teplotní odchylka
0,90 °C (1-12/2015)
0,94 °C (1-12/2016)
0,84 °C (1-12/2017)

Koncentrace CO2
403,76 ppm (11/2016)
405,81 ppm (11/2017)

Lidská populace
7,456 miliardy (2/2018)

Index cen potravin FAO
169,5 bodů (1/2018)

ENSO
La Niña (SOI: +1,1)
(1/2018)
  Nejčtenější články
» 08.11.2017 - 4244x
Rozloha mořského ledu v Antarktidě dosáhla letos dvou vrcholů (číst článek)


» 22.10.2017 - 2087x
Teplotní odchylka za tři čtvrtiny roku 2017 je druhá nejvyšší od roku 1880, jako celek bude rok 2017 asi až třetí v pořadí (číst článek)


» 13.03.2018 - 2077x
Nastává sluneční minimum, bude asi ještě hlubší než to předchozí (číst článek)


» 27.11.2017 - 2066x
Koncentrace oxidu uhličitého se meziročně zvýšila o 3,3 ppm (číst článek)


» 19.09.2017 - 1979x
Hurikán Maria devastoval ostrovy v Karibiku (číst článek)


» 20.09.2017 - 1877x
V Arktidě poklesla 13. září rozloha mořského ledu na letošní minimum (číst článek)


Gnosis - internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání
Hlavní rubriky: Klimatické změny | Ničení Země | Další hrozby | Pomoc přírodě | Spiritualita, apokryfy | Záhady, zajímavosti | Ostatní
Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.
Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).
RSS | Atom | Vytvořeno v phpRS.
Provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2017