Počasí v Evropě
Zalednění Arktidy
Klimatické anomálie
Dnes je 18. 03. 2018, svátek má Eduard citát pro dnešní den: Nebudeš-li mít špatné myšlenky, nebudeš ani konat špatné skutky.
  Hlavní menu
  Rubriky
  Knihy v nabídce
  Zajímavé stránky
  Ikona webu
Facebook Twitter Google +
Dmitrijev: Transformační změny ve Sluneční soustavě
Rubrika: Názory a polemiky (17.04.2006, 13931 přečtení)

Jedna z nejprestižnějších vojenských vědeckých organizací světa - "Akademie Bezpečnosti Ruské republiky", která je podřízena výhradně a pouze prezidentovi Ruské republiky Putinovi vydala prostřednictvím zainteresovaného vědce Akademie pro tuto oblast bádání panem prof. Dimitrijevem doktorem biologických a planetárních věd, průběžnou zprávu o probíhajícím výzkumu dlouhodobých podivných změn v chování planety Země a Sluneční soustavy jako celku.
Bylo zjištěno, že devastující zemětřesení je o 400% častější než tomu bylo v roce 1973, erupce sopek je o 500% četnější než v roce 1875, tornáda se stále častěji vyskytují v nových oblastech planety a jsou o 200% častějším jevem než tomu bylo před padesáti lety, hrozivé hurikány nabírají na intenzitě a četnosti. Zažíváme intenzivní tepelné vlny kdy jsou zimy prakticky bez sněhu. Prudce vzrostl počet a rozsah přírodních požárů. V oblasti Antarktidy dochází k masivnímu tání ledovců, kdy jsme svědky mnohdy až neuvěřitelně intenzivního a masivního odpadávání ledu z rozsáhlých ledových ker. Sluneční aktivita se stala podstatně intenzivnější a pronikavější, takže velké množství satelitů hlásí stále častější defekty v činnosti.

Toto jsou dnes již prakticky běžné příběhy našeho každodenního života. Stále se možná cítíme bezpečně na svých pohovkách, u svých televizorů a nebo oblíbené knize. Vědečtí agenti "Akademie Bezpečnosti Ruské republiky“, ale varují. Tvrdí, že celá naše Sluneční soustava začala procházet velmi intenzivní transformací, a co navíc… podařilo se jim zjistit jejich příčinu. Více se čtenář dozví v následující reportáži.

Je třeba začít jedním velmi důležitým zjištěním, a tím je jev, který se nazývá "synchronicita“. Zjistili jsme, že se v posledních deseti letech tento jev v globální rovině naší planety počal, jako průvodní jev, podstatně silněji a častěji vyskytovat ve všech základních funkcích Země a lidské civilizace. Tato situace nasvědčuje, že environmentální systém planety počal metamorfovat.

Západní státy se stále častěji opírají o termín "globální oteplování Země“, ale my jsme zjistili, že jde pouze o dílčí jev, který je třeba zkoumat v širším podstatně rozsáhlejším měřítku a touto matricí je komplexní Sluneční soustava a blízký Vesmír ve kterém se právě nyní nacházíme. Na podkladě oficiálních prohlášení, která mohou být sledována v tisku a nebo sdělovacích prostředcích je evidentní, že všechny vyspělé země s USA v čele o této problematice své společnosti lžou a záměrně jí uvádí do velmi mylné a zkreslené představy něčeho co může být vzhledem k událostem budoucím velmi nebezpečné.

Týmy psychologů ve svém paralelním výzkumu zjistily, že globální masa lidského podvědomí si zřetelně uvědomuje celý proces jehož jsme součástí. A co navíc. Uvědomuje si také, že za ním stojí jakýsi vnější vliv či působení. Ve zkreslené míře pak v lidském vědomí extrapolují různé katastrofické scénáře a onen vnější vliv je hledán za různými kosmickými jevy, které ale zdaleka a nebo zcela vůbec nemají s tímto tématem nic společného. Tak například 5. května 2000 v souvislosti se seřazením planet naší Sluneční soustavy se začala šířit zvěst o posunu zemských pólů právě v důsledku tohoto jevu a nebo pod tlakem jistých informací a skutečností, (mnohdy nepochopených) které včetně mnohých jiných nastínil znám Zecharia Sitchin se velká část obyvatelstva Země vzhlížela v katastrofě s návratem planety Nibiru, ke které mělo údajně dojít v roce 2003. Nic z toho se jak vidíme naštěstí nestalo. Přitom ale proces mutace stále pokračuje a prohlubuje se. Znamená to, že vnější vliv je skutečností, ale je jím zcela něco jiného.

Náš vědecký tým zjistil, že se před několika lety celá naše Sluneční soustava (heliosféra) nasunula do oblasti charakteristické podstatně vyšší éterickou hustotou energie uvnitř tzv. "místního mezihvězdného média" (Local InterStellar Medium – LISM). Toto zjištění ovem předpokládá, že jedinec je schopen přijmout fakt existence specifické energetické struktury, kterou nazýváme "éter“. Naši vědci opakovaně existenci tohoto média prokázala. Ovšem oficiální západní věda, tento termín stále odmítá přijmout.

Tak jak se nasouváme do tohoto pro nás nového pole energie v naší galaxii dochází k zákonitým reakcím na přítomnost této energie především u našeho Slunce, ale i planet a gigantického magnetického pole, který obklopuje celý planetární systém. Tak jsme došli k velmi překvapujícímu zjištění: znečištění atmosféry má pouze pramalý efekt na jev zvaný "globální oteplování".

V tomto kontextu je třeba přistoupit k tomu, aby z hlediska lidské civilizace bylo pochopeno a přijato, že tyto planetární změny jsou nezvratitelné povahy. Vysoce nabité prostředí energetické emise do kterého se nasouvá naše Sluneční soustava zákonitě přichází do styku s odlišným energetickým prostředím uvnitř soustavy. Na rozhraní této aktivní nerovnoměrnosti dochází k vybuzování různých nám neznámých jevů, které působí na Slunce, ale i jednotlivé planet systému včetně naší Země a zde pak dochází v samém důsledku k dalším lidskými smysly již velmi dobře vnímatelným reakcím, které jsme popsali na začátku této reportáže.

V kontextu s touto skutečností je zajímavé, že v posledních letech se stále více klimatologů, heliofyziků, geofyziků a planetofyziků kloní k závěrům, že za aktuální situaci na naší planetě stojí nám neznámý jev ve Vesmíru. Řetěze změn, které máme možnost pozorovat nás nutí k zcela jinému a integrovanému pohledu na Vesmír a vyzývají ke globální diskusi všech zainteresovaných stran. Klimatické a bisférické procesy na Zemi (skrze pevně ustanovený zpětnovazební systém) nás jednoznačně spojují s komplexními transformačními procesy v naší Sluneční soustavě. Je nejvyšší čas začít organizovat naší pozornost a způsob myšlení tak, abychom co nejdříve byli schopni pochopit mechanismus klimatických změn na Zemi jako jistou část v propojení na celkový sled událostí v Heliosféře naší soustavy.

Náš výzkum potvrdil, že prudký nárůst katastrofických povětrnostních, ale i jiných anomálií na naší planetě souvisí s prudkých nárůstem "planetární energetické kapacity" (kapacitní odpor), který vede k hyperaktivitě procesů v jistých systémech naší planety. Potvrdilo se nám také, že "Zemské světelné plazmatické jádro" je schopné absorbovat a přenášet energii jako kapacitní prvek. Světelná plazma má silný elektromagnetickou a tzv. "gravispinální" radiaci.

Zjistili jsme také, že nejintenzivnější transformační aktivita ve Sluneční soustavě probíhá v prostředí planetárních plazmových ekvivalentů s tím, že se tato aktivita přímo dotýká biosféry planety Země. Je to možné z toho důvodu, že "plynové plazmové ekvivalenty" jsou spojené s třemi spojitými planetárními médii: atmosférou, ionosférou a planetárním magnetickým polem, které je charakterizováno tzv. "Van Allenovými pásy". Nárůst energetického potenciálu v těchto systémech se pak projevuje následujícími jevy:
  • v ionosféře dochází ke generování plazmy

  • v magnetosféře dochází ke gradaci magnetických bouří

  • v atmosféře dochází k nárůstu takových jevů jako jsou cyklóny, hurikány a nebo tornáda
Je jednoznačné, že všechny tyto výše popsané jevy se v posledních letech staly častějšími a intenzivnějšími. S tím souvisí další neoddiskutovatelný fakt. Dochází ke změnám i v energetickém složení samotných planetárních plazmových ekvivalentů.

Již dnes je zřejmé, že všechny tyto změny se budou postupně dotýkat všech životních forem na naší planetě. Na základě celé řady zjištění jsem přesvědčeni, že tyto změny nemusí nutně znamenat nějaký degenerační katastrofický scénář, ale naopak, mohou být základní environmentální platformou pro vznik zcela nového evolučního modelu nejen lidské bytosti, ale přírody jako celku s novými a hlubšími kvalitami života. Jinými slovy řečeno, adaptivní odezvy biosféry a lidstva k těmto novým podmínkám mohou vést k celkové globální revizi rozsahu druhu a života na Zemi.

Tyto nové a hlubší kvality života mohou přinést novou fyzickou platformu Země do rovnováhy s novými organismickými možnostmi vývoje, reprodukce a šlechtění. Je třeba si neustále uvědomovat, že každé transformační období je obdobím přechodným a proto je třeba umět se podívat za horizont těchto procesů a z toho vycházet. Proto se k událostem jehož jsme svědky nemůžeme chovat odděleným způsobem a nebo na individuální úrovni.

V následujících pasážích se budeme věnovat problematice etherické energie, vědomí a biologii což nám pomůže lépe pochopit pozadí příčin jevů, kterých jsme v současné době svědky. Pokusíme se prokázat, že změny jež jsou v současné době aktivní jsou totožné s předchozími fázemi evoluce. Zjistili jsme, že velmi nedávno rozpracovaná "Steven Jay Gouldova terie" je v podstatě správná. Jde o potvrzení, že transformační změny, kterých jsme součástí právě v tomto období mají schopnost přímo ovlivňovat molekulární strukturu DNA.


Alexej Nikolajevič Dmitrijev - osobní prezentace na stránkách sibiřského oddělení Ruské akademie věd.


Převzato z:
- Matrix-2001.cz (13.04.2006, Akademie Bezpečnosti Ruské republiky potvrzuje transformační změny v naší Sluneční soustavě: Dr. Dmitrijev a změny v heliosféře (1))

Další zdroje:
- The Divine Cosmos (The Energetic Transformation of the Solar System)
- WM Magazín (10.12.2002, Planeto-fyzikální stav Země a pozemského života)
- Gewo (Planeto-fyzikální stav Země a pozemského života)
- The Millenium Group (08.01.1998, Planetophysical State of the Earth and Life)
  Významné dny
  Slunce aktuálně
Slunce aktuálně

Počet dnů bez skvrn:
2017: 104 (28 %)
2018: 41 (54 %)  

Podrobnosti
  Země aktuálně
Globální teplotní odchylka
0,90 °C (1-12/2015)
0,94 °C (1-12/2016)
0,84 °C (1-12/2017)

Koncentrace CO2
403,76 ppm (11/2016)
405,81 ppm (11/2017)

Lidská populace
7,456 miliardy (2/2018)

Index cen potravin FAO
169,5 bodů (1/2018)

ENSO
La Niña (SOI: +1,1)
(1/2018)
  Nejčtenější články
» 08.11.2017 - 4246x
Rozloha mořského ledu v Antarktidě dosáhla letos dvou vrcholů (číst článek)


» 13.03.2018 - 2094x
Nastává sluneční minimum, bude asi ještě hlubší než to předchozí (číst článek)


» 22.10.2017 - 2087x
Teplotní odchylka za tři čtvrtiny roku 2017 je druhá nejvyšší od roku 1880, jako celek bude rok 2017 asi až třetí v pořadí (číst článek)


» 27.11.2017 - 2068x
Koncentrace oxidu uhličitého se meziročně zvýšila o 3,3 ppm (číst článek)


» 19.09.2017 - 1983x
Hurikán Maria devastoval ostrovy v Karibiku (číst článek)


» 20.09.2017 - 1879x
V Arktidě poklesla 13. září rozloha mořského ledu na letošní minimum (číst článek)


Gnosis - internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání
Hlavní rubriky: Klimatické změny | Ničení Země | Další hrozby | Pomoc přírodě | Spiritualita, apokryfy | Záhady, zajímavosti | Ostatní
Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.
Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).
RSS | Atom | Vytvořeno v phpRS.
Provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2017