Hospodaření s dešťovou vodou

Autor: Převzato (Počítáme s vodou), Rubrika: Hospodaření s dešťovou vodou, Vydáno dne: 04.06.2014

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2014060001

Rubrika Hospodaření s dešťovou vodou aneb aby voda neškodila, ale pomáhala...

V krajině obydlené lidmi vznikají stále další a další zastavěné plochy. Tím roste množství dešťové vody, které je odváděno kanalizací z krajiny pryč, do řeky a dále do moře. Narušuje se tak přirozený vodní režim krajiny, což je spojeno s několika významnými problémy.

aneb aby voda neškodila, ale pomáhala...


V krajině obydlené lidmi vznikají stále další a další zastavěné plochy. Tím roste množství dešťové vody, které je odváděno kanalizací z krajiny pryč, do řeky a dále do moře. Narušuje se tak přirozený vodní režim krajiny, což je spojeno s několika významnými problémy.


Ilustrační obrázek Kolísání teplot

Při vypařování vody je z okolního vzduchu odebíráno poměrně velké množství tepla. Můžeme to pocítit v letních parných dnech, kdy je u rybníka či v lese mnohem chladněji a příjemněji, než ve městě. Je to proto, že ve městě je mnoho zpevněných a tedy vysušených ploch, kde není žádná voda, která by se mohla odpařovat a odebírat teplo ze vzduchu. Stejný problém také způsobuje nevhodné hospodaření na zemědělské půdě, kde dochází k nadměrnému udusávání půdy, čímž se zvyšuje odtok vody z polí.


Oslabení malého vodního cyklu

Malý vodní cyklus je uzavřený koloběh, při němž voda odpařená z pevniny spadne v podobě srážek na tu samou pevninu (podobně funguje i nad mořem). Většina srážek dopadajících na pevninu má právě tento původ. Pokud dochází k zvyšování odtoku z území, ubývá množství vody, která se vypaří a vrací se do malého vodního cyklu. Tím následně ubývají celkové srážky a narušuje se tepelný i vodní režim krajiny. Většina dešťové vody dopadající na zastavěné území je odvedena dešťovou kanalizací do řek a dále pryč z pevniny. Tím dochází k destrukci malého vodního cyklu. Místo pravidelných menších srážek pak můžeme pozorovat dlouhá období sucha a následné přívalové deště (srážky přicházející z oceánu, velký vodní cyklus). Ve městech, kde je většina ploch zpevněných, malý vodní cyklus vlastně vůbec neexistuje.


Povodně

Protože masivně přibývá zastavěných ploch, zvětšuje se i objem vody, která je za deště odváděna do řek. To má nezanedbatelný vliv na četnost a sílu povodní, jak můžeme v posledních letech často pozorovat. Proto je velmi důležité již dále nesnižovat retenční schopnost krajiny: nezpevněné plochy, které mají určitou retenční schopnost, zpomalují odtok srážkové vody do řek a tím snižují riziko povodní.


Jde to jinak:


Klasická x zelená střecha

Střechy s klasickými krytinami (asfalt, plast, plech, keramické či betonové tašky) mají tu nevýhodu, že veškerá voda, která na ně dopadá, musí být hned odváděna většinou do kanalizace. V horkých letních dnech se navíc tyto střechy rozpalují na vysokou teplotu, sálají do okolí a zvyšují tak okolní teplotu.

Zelená neboli vegetační střecha je naopak schopná mnoho vody zadržet. Ta se pak může odpařovat místo toho, aby hned odtekla. Odparem ochlazuje okolí, je vzhledná a obyvatelé domu na ní mohou najít i příjemné místo k odpočinku.

Vegetační střecha má řadu dalších výhod: Probíhá na ní fotosyntéza, při které se produkuje kyslík a spotřebovává CO2. Zelená střecha také filtruje škodlivé látky ze vzduchu a poskytuje životní prostor pro rostliny i zvířata, kterého se jim zejména ve městech příliš nedostává.


Kanalizování x zasakování dešťové vody

Odvádění dešťové vody ze zpevněných ploch kanalizací do řek má za následek výrazný pokles hladiny spodní vody. Její zasakování naopak pomáhá tuto hladinu obnovovat.

Zasakovat můžeme několika způsoby: Na obrázku níže vidíte zasakovací rýhu. Je to v podstatě podzemní zásobník, z něhož se voda vsakuje postupně do země. Může být tvořen kamenivem nebo propustnými plastovými prvky.

Další možností je zasakovací průleh, z něhož se voda může také odpařovat, nebo zasakovací šachta.


Pitná x dešťová voda v domácnosti

V dnešní době je obvyklé pokrýt veškerou spotřebu vody v domácnosti vodou pitnou. Věděli jste však, že 50 % této spotřeby lze nahradit vodou dešťovou? Její použití je vhodné pro zalévání, úklid, ale i splachování toalet a praní.

Pro zalévání je dešťová voda vhodnější, než voda z vodovodního řadu. Je totiž chudá na soli, a tak při jejím používání nedochází k zasolování půdy. Také praní dešťovou vodou je výhodné. Dešťová voda je totiž měkká, lépe se v ní rozpouštějí prací prostředky, čímž se snižuje i jejich spotřeba. Z dešťové vody se navíc neusazuje vodní kámen, čímž se výrazně prodlužuje životnost pračky.

Pro dešťovou vodu, kterou chceme využívat v domácnosti, je vhodné zřídit podzemní nádrž s přepadem do vsaku.


Propustné x nepropustné povrchy

Nejen v městské zástavbě, ale i na zahradách bývá často mnoho zpevněných nepropustných ploch. Kromě problémů, které rychlý odtok vody z těchto ploch způsobuje, nevytvářejí ani zvlášť příjemné a zdravé prostředí pro obyvatele domu. V létě se rozpalují a zvyšují tak teplotu okolí. Navíc je nutno řešit odvádění vody z těchto ploch.

V zahradách lze většinu nepropustných povrchů nahradit propustnými. Cestičky můžeme vysypat štěrkem nebo použít dlaždice se širokými zatravněnými spárami. Pro parkovací místo je vhodné použít zatravňovací tvárnice nebo vydláždit pouze úzké pásy pro kola auta. Takto řešené plochy bývají také na pohled mnohem pěknější, než jednolitá vydlážděná či vybetonovaná prostranství.


Klimatizace x vzrostlá zeleň

Strojní chlazení ("klimatizace") není výsadou pouze administrativních budov. Stále častěji si ho lidé pořizují i do rodinných domků. Jeho hlavní nevýhodou je velká spotřeba energie.

Účinnou a přirozenou ochranou proti letním vedrům je zdravá vzrostlá zeleň. Stromy pohlcují velké množství slunečního záření. Malou část získané energie použijí na fotosyntézu, většina se jí však spotřebuje na odpar vody z povrchů listů a dochází tak k výraznému ochlazování okolí. Chladící výkon vzrostlého olistěného stromu je pak srovnatelný s chladícím výkonem malé klimatizační jednotky. Stromy poskytují také stín, který je pro člověka přirozenější a příjemnější než ostré stíny žaluzií.

Neberme tedy bouřky nebo přeháňky jako něco, co nám zkazí výlet či pobyt na zahradě, ale dívejme se na to i z té druhé stránky. Příroda vláhu potřebuje a když zbude něco málo i na nás v podobě dešťové vody, buďme jenom rádi.


Jak žít s vodou
Projekt Počítáme s vodou Článek vznikl v rámci projektu "Počítáme s vodou" financovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce a za podpory Ministerstva životního prostředí ČR.

Více informací na téma HDV najdete na www.pocitamesvodou.cz a v případě dotazů kontaktujte naše poradce na poradna@ekocentrumkoniklec.cz.Zdroj: www.pocitamesvodou.cz