Obama představil svůj plán na boj s klimatickými změnami

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Ekologická legislativa, Vydáno dne: 26.06.2013

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2013060007

Americký prezident Barack Obama představil svůj plán, kterým by chtěl docílit snížení emisí skleníkových plynů v USA. Poukázal přitom na dalekosáhlé důsledky probíhajících klimatických změn a na velké škody, které stále častější extrémy v počasí způsobují. "Přestože žádný jednotlivý krok nemůže zvrátit dopady klimatických změn, máme morální povinnost zanechat budoucím generacím planetu, která nebude znečištěná a poškozená," uvedl Obama. Vzhledem k tomu, že prezident nemá v této věci podporu Kongresu, musí vycházet především ze stávajících zákonů.

Barack Obama Plán počítá s podporou a investicemi do obnovitelných zdrojů energie, jaderné energetiky a biopaliv, s efektivnějším využíváním uhlí a zemního plynu, se zaváděním emisních limitů pro uhelné elektrárny a dalším zpřísněním pravidel regulujících spotřebu pohonných hmot i spotřebu elektřiny (úspornější elektrospotřebiče, výstavba energeticky úspornějších domů).

Obama zopakoval svůj závazek z roku 2009, že USA do roku 2020 omezí emise skleníkových plynů o 17 procent oproti stavu v roce 2005. Zdůraznil také, že je třeba snažit se dosáhnout mezinárodní dohody o redukci sleníkových plynů, protože změny klimatu jsou globální problém.

Plán věnuje pozornost také podpoře adaptačních opatření ke zmírnění škod způsobovaných měnícím se podnebím, připravovány jsou například úpravy stavebních norem, investice do odolnější infrastruktury, posílení kapacity nemocnic, apod.

Zdroj: Whitehouse.gov (The President's Climate Action Plan)