Ornitologové: Odborná data potvrzují, že ptáků stále ubývá

Autor: Převzato (různé zdr.), Rubrika: Vymírání a úbytek druhů, Vydáno dne: 01.11.2010

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2010100023

Česká společnost ornitologická (ČSO) zveřejnila 26. října 2010 výsledky analýzy změn početnosti ptáků do letošního roku 2010. Množství ptáků v krajině se snižuje, ubývají zejména ty nejpočetnější druhy. Velmi špatně jsou na tom ptáci zemědělské krajiny.

"Ani v letošním Mezinárodním roce biodiverzity nemůžeme říci, že by se ptákům v Česku dařilo," konstatoval Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické. "Pravý opak je bohužel pravdou, dnes zveřejněné výsledky poukazují na další pokles ptačích populací."

Vrabec domácí (Passer domesticus) Ptáci jsou dobrým indikátorem stavu přírodního prostředí, protože stojí na vrcholu potravní pyramidy a současně rychle reagují na změny prostředí. Pokud se podmínky pro některý druh zlepší, rychle se to projeví. Skutečnost je ale přesně opačná, ptáků u nás stále ubývá.

Alarmující je, že nejvíce ubývají ty nejhojnější druhy, obecně známí vrabci, pěnkavy nebo zvonci. Naopak mezi přibývajícími jsou většinou druhy málo početné. Celkově tak z naší krajiny zmizelo za posledních 30 let přes 10 milionů ptáků.

V doposud provedených studiích identifikovali odborníci z ČSO několik hlavních vlivů, které početnost ptáků ovlivňují. Jsou mezi nimi jak probíhající klimatické změny, tak zejména současné způsoby zemědělského hospodaření. Přístup ČSO a mezinárodního sdružení BirdLife International k další intenzifikaci zemědělství shrnuje heslo "Public goods for public money", tedy požadavek, aby veřejné prostředky vkládané Evropskou unií do zemědělství sloužily ke zvelebování evropské krajiny, nikoli k její další likvidaci.

"Zveřejnění výsledků zrovna dnešní den je příspěvkem ČSO ke dnešní vernisáži výstavy Věda jako poslání i koníček, kterou pořádá Rada vědeckých společností," řekl Vermouzek. "Trendy běžných druhů ptáků bychom nemohli spočítat bez stovky spolupracovníků, kteří v terénu zdarma ptáky sledují. Ukazujeme tak, že věda může mít skutečně širokou společenskou základnu a v některých případech musí být silně společensky angažovaná. Věda musí nezaujatě sledovat, co se v prostředí kolem nás děje, a pokud zjistí alarmující skutečnosti, mezi které dlouhotrvající úbytek ptáků bezesporu patří, musí na ně poukázat. Jen tak naplní věda svoji společenskou funkci."


Vývoj početnosti některých druhů ptáků v České republice v letech 1982-2009
(údaje jsou uvedeny v procentech, výchozí rok 1982 odpovídá 100%)

Vrabec domácí (Passer domesticus)
Vrabec domácí

Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
Pěnkava obecná

Zvonek zelený (Carduelis chloris)
Zvonek zelený

Vrána obecná (Corvus corone)
Vrána obecná

Vrána obecná (Corvus corone)
Krkavec velký

Kos černý (Turdus merula)
Kos černý

Skřivan polní (Alauda arvensis)
Skřivan polní

Sýkora koňadra (Parus major)
Sýkora koňadra

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
Vlaštovka obecná

Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
Špaček obecný

Straka obecná (Pica pica)
Straka obecná

Labuť velká (Cygnus olor)
Labuť velká

Sojka obecná (Garrulus glandarius)
Sojka obecná

Kavka obecná (Corvus monedula) (Pica pica)
Kavka obecná

Koroptev polní (Perdix perdix)
Koroptev polní

Linduška luční (Anthus pratensis)
Linduška luční

Konipas luční (Motacilla flava)
Konipas luční

Chocholouš obecný (Galerida cristata)
Chocholouš obecný


Indexy a trendy (jednotlivé druhy ptáků) Šipka


Podle tiskové zprávy České společnosti ornitologické, 26.10.2010


Zdroj: Birdlife.cz (26.10.2010, Odborná data potvrzují, že ptáků stále ubývá)