Klaus vetoval zákon o posuzování vlivů na životní prostředí

Autor: Převzato (různé zdr.), Rubrika: Ekologická legislativa, Vydáno dne: 28.10.2009

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2009100010

Prezident republiky Václav Klaus odmítl podepsat novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Svůj postoj zdůvodnil tím, že novela "stojí proti zájmům většiny občanů" a "ve svém důsledku nepřispěje ani k zamýšlenému zvýšení kvality ochrany životního prostředí".

Ministr životního prostředí Ladislav Miko označil krok prezidenta Klause za velice nešťastný, podle něj "vystavuje republiku vážnému riziku prohry sporu s Evropskou komisí a velmi citelným finančním sankcím". Miko proto doufá, že "Poslanecká sněmovna prezidentovo veto přehlasuje."


Prezident Klaus odmítl podepsat zákon prosazovaný EU

Václav Klaus na obhajobu svého stanoviska napsal:
"Jde již o osmou změnu během osmi let platnosti tohoto zákona. Jádro novely tkví především v novém znění § 23 odst.10. Z něho plyne, že pokud vyjmenované zájmové subjekty podají ve stanovených lhůtách své vyjádření, mohou se domáhat zrušení navazujícího správního rozhodnutí o povolovacím řízení staveb, které obsahuje výsledky procesu posuzování vlivu na životní prostředí EIA. Tato změna představuje nepřijatelný průlom do dosavadní koncepce soudnictví. Zatímco současný stav umožňuje žalovat pouze nezákonnost procesu EIA, novela umožňuje, aby mohlo být žalováno rozhodnutí samotné.

Možnost soudního přezkumu závěrečného stanoviska budou mít nově i jiné subjekty než jen účastníci daného správního řízení. Nyní se tyto nejrůznější iniciativy budou moci navíc obrátit na správní soud s jakoukoliv námitkou, dokonce i proti již mnohaletému ukončenému řízení se žádostí o opakování celého procesu i k zastavení stavby samotné.

Novelizace zákona byla vyvolána řadou stížností občanských sdružení k orgánům EU na údajně příliš malou účast iniciativ, jejichž předmětem je životní prostředí, při procesu posuzování staveb v našem právním řádu. Pravdou je, že na rozdíl od jiných zemí Evropské unie mají v České republice nejrůznější iniciativy možnost účastnit se veřejného projednávání územního a stavebního řízení včetně podávání soudních žalob.

Sporná je úprava doby platnosti již vydaných stanovisek EIA, kde dochází k prodloužení ze dvou na pět let. Již dnes zbytečně nesmírně komplikovaný zákon o posuzování vlivů na životní prostředí způsobuje neúměrné protahování výstavby a bývá nepřekonatelnou překážkou pro stavbu nových významných a potřebných staveb. Po schválení novely hrozí průtahy ještě delší, než jsou při povolování staveb dnes (například u připravované dostavby JE Temelín).

Musím upozornit i na nestandardní způsob předložení a schválení zákona v Poslanecké sněmovně. Obdobná úprava již byla jednou projednávána, ale počátkem tohoto roku ve třetím čtení zamítnuta. Ministerstvo životního prostředí předložilo úpravu znovu ve chvíli, kdy se poslanci mohli domnívat, že jde o jejich poslední jednání, a nevěnovali zákonu dostatečnou pozornost, k čemuž přispělo i to, že jej projednávali podle § 90 jednacího řádu a tedy schvalovali již v prvním čtení. O nízké pozornosti poslanců svědčí i velmi malá účast při projednávání novely a její slabá podpora (pro 65, proti 13 poslanců).

Jsem přesvědčen, že i přes nebezpečí rozhodnutí Evropského osudního dvora v neprospěch České republiky je zde stále dostatečný časový prostor, aby případný nový návrh zákona byl řádně a důkladně projednán v obou komorách parlamentu a prošel standardní schvalovací procedurou.

Z těchto všech důvodů považuji za nezbytné, aby se poslanci nad normou ještě jednou zodpovědně zamysleli."

Reakce ministerstva životního prostředí

Ministr životního prostředí Ladislav Miko s Klausovým rozhodnutím nesouhlasí:
"Krok prezidenta Klause je velice nešťastný a vystavuje republiku vážnému riziku prohry sporu s Evropskou komisí a velmi citelným finančním sankcím. Pevně věřím, že Poslanecká sněmovna prezidentovo veto přehlasuje," prohlásil ministr.
V tiskové zprávě ministerstva z 27. října se dále uvádí:
Novela byla nutnou reakcí na řízení, které vede Evropská komise proti České republice již od roku 2006 kvůli nesouladu stávajícího zákona o EIA s evropskou legislativou.

V současné době není česká právní úprava v plném souladu s příslušnou evropskou směrnicí, neboť negarantuje v potřebném rozsahu přístup k soudní ochraně pro všechny subjekty uvedené ve směrnici. Novela tento nedostatek napravuje a výslovně uvádí, že proběhne-li posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA), pak ten, kdo je součástí tzv. dotčené veřejnosti podle směrnice, má právo podat proti konečnému rozhodnutí žalobu k soudu, a to i pokud v konkrétním případě nebudou splněny všechny podmínky účasti v příslušném správním řízení (například územního řízení podle stavebního zákona nebo řízení o stanovení dobývacího prostoru podle horního zákona) podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Předpokladem k tomuto postupu je samozřejmě fakt, že daný subjekt aktivně vystupoval v procesu EIA, tj. podal včasné vyjádření k dokumentaci nebo posudku - tedy k dokumentům, které se v rámci procesu EIA zpracovávají.

Zdroje:
- Klaus.cz (27.10.2009, Prezident vetoval zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
- MZP.cz (27.10.2009, Reakce ministra Mika na prezidentovo veto zákona o EIA)