Bursík předložil svůj návrh, jak řešit ekonomickou a klimatickou krizi

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Ekologická legislativa, Vydáno dne: 12.02.2009

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2009020005

Ministerstvo životního prostředí dnes představilo svůj návrh na řešení současné ekonomické a klimatické krize. Podle vedení ministerstva by uskutečnění plánu přispělo ke vzniku nejméně 130 tisíc pracovních míst. K tomu je prý třeba přičíst dalších 180 až 230 tisíc pracovních příležitostí, které do roku 2013 přinese Operační program Životní prostředí. Předkladatelé tvrdí, že navržená opatření nezatíží státní rozpočet velkými výdaji, ani nesníží příjmy státu. Cílem je vytvoření efektivní nízkouhlíkové ekonomiky a zlepšení podmínek pro malé a střední podnikání.

"S příchodem ekonomické krize neodešla krize klimatická," řekl ministr Bursík. "Řešení jedné krize musí pomoci zároveň řešit tu druhou. To je racionální a pragmatický postup. Protikrizová opatření musí pomoci k přechodu českého hospodářství k nízkouhlíkové, energeticky úsporné ekonomice s efektivním využitím materiálových vstupů, produkcí výrobků s vysokou přidanou hodnotou a větší orientací na služby."

Součástí protikrizového plánu ministerstva je 14 následujících opatření:
 1. Podpora energeticky efektivní výstavby - výstavba nízkoenergetických domů a budov v pasivním energetickém standardu, zateplování veřejných budov, bytů a rodinných domů a tím snížení nákladů domácností a veřejné správy na provoz budov.
 2. Podpora využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě elektřiny a tepla - odstraňování bariér pro vyšší využití obnovitelných zdrojů, pomoc českému zemědělství a lesnictví jako dodavateli energetické biomasy. Obě tato opatření přinesou zároveň snížení skleníkových emisí i znečištění ovzduší.
 3. Podpora komplexního zpracování dřeva v ČR - úpravou technických norem, informačními nástroji, prostřednictvím záruk Českomoravské záruční a rozvojové banky za úvěry malých firem (dřevozpracující průmysl je soustředěn v naprosté většině ve firmách pod 50 zaměstnanců).
 4. Podpora recyklačního průmyslu prostřednictvím veřejných zakázek, nižší DPH na materiálové využití vytříděného komunálního odpadu a využití biologicky rozložitelných odpadů, včetně napojení bioplynu do plynárenské soustavy ČR.
 5. Podpora ekologizace hromadné dopravy, podpora dopravní infrastruktury včetně drobnějších staveb - železničních zastávek, opravy silnic nižších tříd, výstavby a obnovy železničních vleček, vytvoření programu pro výstavbu logistických center silnice-železnice (pro kombinaci automobilové a železniční dopravy). Jednoznačně se jedná o podporu malých a středních firem, udržení zaměstnanosti a z hlediska ochrany životního prostředí významné snížení emisí z dopravy.
 6. Podpora výzkumu a vývoje - navrhujeme snížit DPH na "další a ostatní činnosti" u veřejných výzkumných institucí. Snížení DPH v tomto případě bude mít zanedbatelné dopady na státní rozpočet, zvýší však jejich konkurenceschopnost na trhu vysoce odborných služeb a nepřímo bude znamenat další prostředky do výzkumu (prostředky získané z této činnosti musí být ze zákona znova investovány do výzkumu).
 7. Podpora ekoinovací a environmentálně/energeticky efektivních technologií prostřednictvím rychlejších odpisů investic - rychlejší odpisy podpoří rychlejší uvádění do praxe, vytvoření proexportních podmínek prostřednictvím EGAP a ČEB umožní rozšíření produkce ekoinovačních technologií v ČR (již v současnosti jsou podpořeny poptávkou v rámci OP Životní prostředí). Využití inovačního potenciálu bude znamenat přímé snížení zatížení složek životního prostředí (klima, voda, vzduch, redukce odpadů) a zlepšení relativních ukazatelů stavu životního prostředí (produkované znečištění na jednotku HDP).
 8. Podpora ekologicky šetrné turistiky v České republice - vytvoření programu pro podporu infrastruktury turistického ruchu "Zůstaňte na dovolené v České republice".
 9. MŽP je připraveno převzít jakýkoli objem finančních prostředků z fondů EU, a to nejen Kohezního fondu a ERDF, ale také Evropského sociálního fondu za účelem rychlejšího využití těchto prostředků v investičních i neinvestičních projektech při dosažení multiplikačních efektů.
 10. Doporučujeme dělení velkých infrastrukturních/dopravních zakázek na menší celky (při zachování nutnosti výběrových řízení), které umožní zapojení menších firem do výstavby a bude znamenat zlevnění a urychlení výstavby dopravní infrastruktury s následným snížením vlivu dopravy na životní prostředí.
 11. Doporučujeme, aby velké firmy v majoritním vlastnictví státu investovaly svůj zisk v České republice (např. ČEZ -inteligentní regulátory napětí), zejména do infrastrukturních projektů zajišťujících energetickou bezpečnost státu (Čepro).
 12. Doporučujeme, aby se stát s péčí řádného hospodáře zaměřil na nákup takových výrobků a služeb, které budou mít co nejvyšší energetickou a environmentální efektivnost (nakupoval výrobky, které mají státem garantované značky kvality a efektivnosti - výrobky třídy A energetické efektivnosti, značku Ekologicky šetrný výrobek/služba).
 13. Navrhujeme, aby předchozí opatření (bod 12) stát podpořil prostřednictvím snížené sazby DPH a zvýšením podílu veřejných zakázek, v nichž budou povinně uplatňována environmentální kritéria (tzv. zelené veřejné zakázky).
 14. S přímým dopadem na státní rozpočet navrhujeme pouze jedno opatření - rozšíření národního programu k revitalizaci vodních toků a niv. Tento program napomůže čelit klimatickým změnám na území ČR a přinese nové pracovní příležitosti.

-> Kompletní přehled protikrizových návrhů MŽP (formát pdf, 342 kB)


Zdroj: Mzp.cz (12.02.2009, MŽP navrhuje sérii protikrizových opatření. Pomůže ke 130 000...)