Ovzduší zůstává základním problémem životního prostředí v ČR

Autor: Převzato (Mzp.cz), Rubrika: Zdroje informací, Vydáno dne: 15.10.2008

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008100005

Vláda na svém zítřejším jednání projedná Zprávu o životním prostředí ČR v roce 2007. Emise skleníkových plynů a znečišťujících látek po strmém poklesu v úvodu 90. let dále neklesají, v posledních letech naopak v některých případech dokonce mírně rostou. Strmě roste znečištění z mobilních zdrojů, které v roce 2006 dosáhlo 13 % celkových skleníkových emisí. Měrné emise skleníkových plynů v ČR stále patří mezi nejvyšší v Evropě. Energetická náročnost české ekonomiky se snižuje, přesto je ale stále výrazně vyšší, než je evropský průměr.

Doprava je nadále jedním z hlavních znečišťovatelů ovzduší a její vliv na kvalitu ovzduší neustále stoupá. Silniční doprava se podílela v roce 2006 na emisích NOx 32 %, těkavých organických látek 23 %, prachových částic frakce PM10 33 % a jemného polétavého prachu frakce PM2,5 dokonce 46 %. Významným zdrojem prachových částic je i vytápění domácností (30 % PM10 a 23 % PM2,5). Jen velmi pomalu klesá podíl tuhých fosilních paliv pro vytápění domácností. Na většině území ČR jsou překračovány cílové imisní limity pro přízemní ozón, což představuje riziko pro lidské zdraví i ekosystémy. Stále dochází k překračování imisních limitů pro částice PM10 i cílových imisních limitů stanovených pro benzo(a)pyren. Narůstá výskyt alergických onemocnění u dětí, zejména předškolního věku.

Přepravní výkony osobní dopravy rostou, pokračuje nárůst individuální automobilové dopravy a letecké dopravy. Počet registrovaných vozidel se meziročně zvýšil o 4 % u osobních a 14 % u nákladních vozidel. Vysoké stáří vozového parku komplikuje snižování znečištění z dopravy. V nákladní dopravě zajišťuje většinu přepravních výkonů nákladní silniční doprava (71 %), jejíž zátěž na životní prostředí je ze všech druhů nákladní přepravy největší.

Zdravotní stav lesů v ČR podle míry defoliace (odlistění) jehličnatých stromů starších 60 let patří mezi nejhorší v Evropě.

Produkce odpadů dle předběžných výsledků meziročně stoupla, stále vysoký podíl odpadů je ukládán na skládky. Přetrvává vysoký podíl skládkování komunálního odpadu. Ačkoli se zvýšila výtěžnost tříděného sběru obalových odpadů, míra recyklace celkového komunálního odpadu stagnuje a ani z poloviny nedosahuje míry recyklace Rakouska, Německa či Nizozemí.

"Zpráva jednoznačně ukazuje potřebnost nové legislativy, kterou připravujeme," říká ministr Bursík a dodává, že jde především o novelizaci odpadové legislativy a zákona o ovzduší. "Klíčová bude také nová klimatická politika ČR či novela lesnické legislativy, na které budeme spolupracovat s Ministerstvem zemědělství podle nového Národního lesnického programu."


Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí, zkráceno

- Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2007 (soubor pdf, 9,85 MB)
- Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2007 - shrnutí (soubor pdf, 847 kB)

Zdroj: Mzp.cz (14.10.2008, Ovzduší zůstává základním problémem českého životního prostředí)


Relativní vývoj emisí skleníkových plynů po sektorech v letech 1990-2005 vyjádřený v procentech k referenčnímu roku 1990

Podíl sektorů na celkových emisích skleníkových plynů v roce 2006

Měrné emise CO2 ekv. v EU27 a dalších státech v roce 2006 - t CO2 ekv./obyv.

Mapa oblastí ČR s překročenými emisními limity pro ochranu zdraví v roce 2007

Pole 36. nejvyšší 24hod. koncentrace PM10 v roce 2007

Pole roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu v ovzduší v roce 2007

Pole roční průměrné koncentrace benzenu v roce 2007

Pole roční průměrné koncentrace arsenu v ovzduší v roce 2007