Oteplování zpomaluje atmosférickou cirkulaci v Tichomoří

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Klimatické anomálie, Vydáno dne: 05.05.2006

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006050004

Globální oteplování mění atmosférickou cirkulaci. Walkerova cirkulace, která zajišťuje transport vzduchu kolem rovníku mezi západní a východní částí Tichého oceánu, zeslábla za posledních 140 let o 3,5 procenta. K největšímu zpomalení došlo ve druhé polovině 20. století a klimatologové předpovídají další zpomalení o přibližně 10 procent do roku 2100. To bude mít vážné důsledky pro podnebí v Severní a Jižní Americe, Tichomoří, Austrálii a jihovýchodní Asii. Očekávat lze například častější výskyt klimatické anomálie El Niňo, změnu oceánského proudění a celkově extrémnější charakter počasí. Závěry výzkumu vědců z amerického Národního úřadu pro oceány a atmosféru (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) shrnul 4. května 2006 časopis Nature.

Walkerova cirkulace zajišťuje transport vzduchu kolem rovníku mezi západem a východem Tichého oceánu. Základem Walkerovy cirkulace je teplé vlhké proudění přinášející vydatné deště do Austrálie a Indonésie. Cestou na východ vzdušné proudy ztrácejí vlhkost, ochlazují se a klesají k mořské hladině. U pobřeží Jižní Ameriky se vítr obrací a pasáty pak ženou vzduch i vodní masy směrem k západu. Celý koloběh se výraznou měrou podílí na přerozdělování srážek v oblasti. Čas od času se situace v Pacifiku změní, cyklus se otočí a vznikne klimatická anomálie El Niňo. Tento jev se projevuje zásadní změnou počasí na obou stranách Tichého oceánu. Zastavuje se rovněž přečerpávání studené vody u amerického pobřeží, což má za následek náhlý pokles obsahu živin v moři a úhyn velkého množství ryb.

"Walkerova cirkulace je zásadní pro podnebí na celé zeměkouli," řekl hlavní autor studie Dr. Gabriel A. Vecchi z Univerzitní společnosti pro atmosférický výzkum (University Corporation for Atmospheric Research, UCAR) v New Jersey.

Vecchi se svými kolegy využil dostupné údaje z let 1861 až 2000 a porovnal je s počítačovými simulacemi předpokládaného vývoje do roku 2100. Skupina zjistila, že Walkerova cirkulace od poloviny 19. do konce 20. století zeslábla o 3,5 procenta. Jaká je příčina? S růstem teplot se z moře odpařuje více vody. Na každý 1 stupeň Celsia je odpařování o 7 procent větší. V nižších vrstvách atmosféry se kumuluje stále více vodní páry. Atmosférická cirkulace se za těchto podmínek zpomaluje. V tomto století bude zpomalování pokračovat a to o zhruba 10 procent. Modely naznačují, že oceánské proudění zeslábne o 20 procent.

"To by mohlo mít vážný dopad na oceánské ekosystémy," uvedl Vecchi. Nedostatek živin může vést až k vyhynutí některých druhů ryb v rybářsky významných teritoriích rovníkového Pacifiku a u pobřeží Jižní Ameriky. "Víme, že tento vzdušný proud má vliv na počasí v mnoha regionech, takže můžeme čekat, že dojde k lokálním změnám. Ekosystémy jsou složité, naše znepokojení spočívá v tom, že by to mohlo ovlivnit také biologickou produktivitu ve velké části Tichého oceánu," vysvětlil šéf výzkumného týmu.

Studie konstatuje, že se zjištění vymyká přirozené fluktuaci systému a přestože se dosavadní zpomalení o 3,5 procenta může zdát jako relativně malé číslo, dopady jsou závažné. Častějí výskyt a větší intenzita klimatického jevu El Niňo ovlivní povětrností podmínky na celé planetě.

"Cirkulace inklinuje po roce 1860 k častějším situacím El Niňo," prohlásil Dr. Vecchi. Do budoucna se obyvatelé Tichomořských ostrovů, západního pobřeží Jižní Ameriky a jihozápadu USA musejí připravit na více dešťových srážek a tím i větší riziko záplav. Na severu Severní Ameriky a také v Indonésii a na severu a východě Austrálie bude naopak větší sucho. Je rovněž možné, že změna v cirkulaci prohloubí obecný trend častějších projevů extrémního počasí. Přibude bouří a hurikánů.

Autoři studie považují za jediné věrohodné vysvětlení pozorovaných změn emise skleníkových plynů, které vznikají při spalování fosilních paliv. Přírodní faktory neměly při počítačových simulacích na zpomalení Walkerovy cirkulace žádný vliv.

Podle loňské studie vědců z Kalifornské univerzity v Santa Cruz (University of California, Santa Cruz, UCSC) byla klimatická anomálie El Niňo v pliocénu (5,3 až 1,7 milionů let př.n.l) trvalým jevem. Současně zaznělo varování, že lidmi podnícené globální oteplování může vést po překročení určité hranice k témuž efektu. O tom si můžete přečíst v článku El Niňo - dárek na věčné časy?


Walkerova cirkulace


Zpracováno podle:
- UCAR (03.05.2006, Slowdown in Tropical Pacific Flow Pinned on Climate Change)
- Planet Ark (04.05.2006, Global Warming Weakens Vast Pacific Climate System)
- Guardian (04.05.2006, Trade winds weaken with global warming)
- ABC News (04.05.2006, Global warming weakens air currents)


Další zdroje:
- EkoList (04.05.2006, Science: Globálne otepľovanie naruší atmosferickú cirkuláciu)
- EcoMonitor (09.05.2006, Guardian: Pasáty zeslabují kvůli globálnímu oteplování)
- SFGate.com (04.05.2005, Warming theory picks up speed as winds slow Slacking trade winds...)
- Nature (Volume 441 Number 7089)
- NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)
- GDFL (Gabriel Vecchi)