Z české přírody mizí mnoho druhů fauny i flóry

Autor: Libor Kukliš, Rubrika: Vymírání a úbytek druhů, Vydáno dne: 04.06.2005

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005060023

V České republice roste více než 2700 druhů vyšších a 2400 nižších rostlin. Žije zde 50.000 druhů bezobratlých a 380 druhů obratlovců. Toto druhové bohatství je nicméně z velké části ohroženo. Riziku vyhynutí je podle statistiky ministerstva životního prostředí vystaveno 34 % druhů savců, 52 % druhů ptáků, 50 % druhů plazů, 43 % druhů obojživelníků, 43 % druhů ryb, 60 % druhů vyšších rostlin a 43 % druhů mechorostů. Na populačních stavech se negativně projevuje celý soubor nejrůznějších faktorů. Největší význam má v tomto směru zemědělství, mimo jiné proto, že na úkor původní zeleně zabralo 63 % rozlohy české krajiny. Negativní důsledky má i hospodaření v lesích, průmyslová výroba, doprava a z toho všeho plynoucí všeobecné znečištění životního prostředí.

Rys ostrovid (Lynx lynx) Stále vzácnější výskyt mnoha druhů zvířat i rostlin je neblahým ukazatelem stavu, za který je téměř stoprocentně odpovědný člověk. Sysel, koroptev, zajíc, veverka, netopýr, rak nebo motýl hnědásek osikový. Ještě před půl stoletím jich na našem území žili milióny, dnes před nimi podle odborníků vyvstává stále zřetelnějčí perspektiva vyhynutí. Sysel se už ve volné přírodě téměř nevyskytuje. Obecně platí, že nejkritičtěji ohroženými jsou především šelmy a draví ptáci. Zástupci vlků nebo kočky divoké by se daly spočítat na prstech jedné ruky. Počet rysů se za posledních deset let přičiněním pytláků a myslivců snížil ze 120 na 80 kusů. Někteří lidé by ze světa rádi zprovodili i orla mořského. Zoologové v posledních dvou letech zaznamenali už pět případů otravy tohoto velmi vzácného dravého ptáka. V kategorii rostlin už téměř vymizel kdysi hojně rozšířený koukol polní.

Závažný dopad má i šíření nepůvodních agresivních druhů. Například norek americký během několika málo let zahubil v potocích, kde se usídlil, populace přísně chráněných vodních užovek a raků kamenáčů. Drobnou i mladou vysokou zvěř zase decimuje psík mývalovitý, původem z východní Asie.

Vláda 25. května 2005 schválila návrh strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR s cílem zpomalit rychlé mizení živočišných a rostlinných druhů z naší přírody. Na společném cíli by měl kromě ministerstva životního prostředí spolupracovat také resort dopravy, průmyslu a zemědělství. Ekologové už ale této koncepci vyjádřili svou nedůvěru. Vládní strategie je podle nich příliš obecná a v podstatě nenutí ministerstva k závazné spolupráci. V praxi se tak jen těžko něco změní.

Tváří v tvář výše uvedeným faktům se zdá být těžko uvěřitelné, že ještě dnes existují lidé, notabene s příslušným vzděláním, kteří snadno masové vymírání druhů a s tím související odpovědnost člověka zlehčují. Pokud máte zájem, můžete si přečíst rozhovor s RNDr. Stanislavem Mihulkou, Ph.D., který vystudoval botaniku a evoluční biologii na Bilogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a zabývá se ekologií a fylogenezí rostlin.

Člověk rozumný? Pan Mihulka například tvrdí, že více škod na biodiverzitě než současná civilizace "napáchali naši 'přírodně' žijící předci na konci doby ledové. Homo sapines působí jen lokální vymření různě velké části druhů." Podle jeho názoru současná vymírání nejsou srovnatelná s velkými vymíráními v dávné historii Země a "v důsledku lidských aktivit vymírají vesměs druhy vzácné. Názor, že dnešní vymírání je v kontextu historie života výrazně drastické, vyplývá z popkulturní představy člověka škůdce." Pokud jste to ještě nevěděli, pak vězte, že "dnešní euroatlantická civilizace trpí utkvělou sebemrskačskou představou, jak škodí životnímu prostředí," což je prý důsledkem zelené propagandy. A vrcholem bizarního tvrzení RNDr. Mihulky je pak věta: "Kupodivu je západní civilizace prakticky jediná, která je ochotná cílevědomě a více méně nezištně chránit přírodu." Co dodat? Myslím, že raději už nic.


Zdroje:
- Lidovky.cz (03.06.2005, Z české přírody mizí zvířata)
- EkoList (26.05.2005, Psík mývalovitý decimuje drobnou lesní zvěř)
- Ptactvo Jihlavska (Seznam zvláště chráněných druhů živočichů ČR)
- Science World (30.05.2005, O velkých vymíráních se Stanislavem Mihulkou (2): Dnešní vymírání...)