Kléméns Alexandrijský

Kléméns Alexandrijský Titus Flavius Clemens (150-215) je dodnes považován za předního křesťanského teologa a Otce prvotní církve. Narodil se v Athénách kolem roku 150 po Kristu. V první polovině svého života hodně cestoval, navštívil Itálii, Sýrii, Palestinu a Egypt, byl v kontaktu s duchovními učiteli gnostických křesťanů. Nejvýrazněji na něho zapůsobil Pantainos, vzdělaný filozof a charismatický křesťanský kazatel. Pantainos pobýval až v daleké Indii a po svém návratu se stal kolem roku 180 vedoucím katechetické školy v Alexandrii. Jeho nejvýznamnějším žákem, který ho později v církevní učitelské funkci nahradil, byl právě Kléméns.

Křesťanská tradice vyučovaná v Alexandrijské škole byla silně gnosticky zaměřená, sám Kléméns se považoval za gnostika a gnósi kladl výše než víru. Opakovaně zdůrazňoval, že víra je pouze počátkem cesty vedoucí ke kontemplativnímu poznání Boha a sjednocení s ním. Pravým křesťanem mohl být pouze ten, kdo gnósi aktivně praktikoval.

Zdaleka ne všechny Klémentovy spisy přetrvaly až do dnešní doby. Pozdějším křesťanům se jejich obsah zdál podezřelý a podezřelé spisy byly, jak známo, likvidovány. I přesto zůstala významná část díla zachována.

Opravdovou studnicí moudrosti je zejména rozsáhlé dílo z konce 2. století, které Kléméns rozdělil do osmi knih se společným názvem "Strómateis" (Koberce) a s podtitulem "Sbírka gnostických poznámek o pravé filozofii". V Stromatech jsou citovány a vzájemně pospojovány různorodé myšlenky, pestré tkanivo vědomostí pocházejících z nejrůznějších kulturních okruhů. Autor se nevyhýbá ani řecké filozofii, ani židovské moudrosti, ani egyptským a pohanským náboženským kultům a mystériím. Hledá pravdu, ať už je skrytá kdekoli. Jeho stálým motivem je gnóse, poznání Boha a návrat k božské plnosti původního člověka.

"Zdá se, že vůbec největším poznáním je poznat sebe sama, protože kdo pozná sebe, pozná Boha, a kdo pozná Boha, připodobní se mu." (Paedagogus 3,1,1)

"Gnostik už nemá vědění a nevlastní poznání, ale je věděním a poznáním." (Strómateis, IV,40,1)

Knihy autora: