Raný indický buddhismus

Buddhismus / Nakladatelství » Argo / Posvátné spisy / Autoři » Dušan Zbavitel / Moudrost staré Indie

nedostupné
titul je vyprodaný
Základní texty východních náboženství 2

Dušan Zbavitel - Raný indický buddhismus Učení nejstaršího buddhismu, zpravidla označovaného jako théraváda (učení starších) nebo hínajána (malý vůz či vozidlo), se v nejucelenější podobě dochovalo v souboru textů pálijského kánonu známého pod názvem Tripitaka (Trojí koš). Písemně byl zaznamenán v 1. stol. př. n. l. a zachycuje myšlenkový odkaz Siddhárthy Gautamy (asi 563-483 př. n. l.), řečeného Buddha (Probuzený), jak si ho v paměti uchovali jeho nejbližší žáci.

Sám Buddha svou nauku chápal jako praktický návod, jak lze vlastními silami zastavit koloběh zrození, nemocí, stáří, smrti a dalších zrodů (sansára), opustit vše strastné a pomíjivé a spočinout v nepopsatelném stavu nirvány. Přitom se každý obejde bez vnější pomoci pozemských kněžských prostředníků, stejně jako nadpozemských bytostí. Proto bývá raný buddhismus někdy mylně označován jako "ateistické náboženství" a nechybí ani názor, že to vlastně ani není náboženství, nýbrž spíše filozofický (či nábožensko-filozofický) systém.

Jeho původní podobu českému čtenáři nově přibližuje předkládaný výbor z Buddhových rozprav a mravních naučení shromážděných v Koši nauky (Suttapitaka) a pravidel řádové disciplíny z Koše kázně (Vinajapitaka), příběhů o předchozích Mistrových zrozeních (džátaky), sbírka didaktických a filozofických dvojverší Dhammapadam a nekanonický text Milindapaňha (Otázky Milindovy), zachycující filozofickou rozpravu mnicha Nágasény a řeckobaktrijského krále Menandra (pálijsky Milinda) z 2. stol. př. n. l.

Vybral Dušan Zbavitel. Ze sanskrtských a pálijských originálů přeložili Jan Filipský, Vincenc Lesný, Vladimír Miltner a Dušan Zbavitel.

Jednotlivé texty jsou vedle úvodů opatřeny také poznámkovým aparátem, mimoto svazek zahrnuje i českému čtenáři přístupnou výběrovou bibliografii.
Kniha je součástí čtyřdílné antologie "Základní texty východních náboženství":

Svazek 1 - Hinduismus
Svazek 2 - Raný indický buddhismus
Svazek 3 - Čínský, japonský a korejský buddhismus
Svazek 4 - Taoismus (dosud nevydáno)
Obsah

BUDDHISMUS

SUTTAPITAKA
Rozprava o roztočení kola zákona
Rozprava o rozboru pravdy
Rozprava o "ne-já"
Rozprava o správném náhledu
Velká rozprava o soustředění bedlivosti
Z rozpravy o uhašení žízně
Rozprava o probuzení
Rozprava s příměrem o pile
Rozprava o malém výkladu
Rozprava o Kasíbháradvádžovi
Rozprava o nemocném mnichovi
Rozprava s lidmi ze Sály
Rozprava o Ratthapálovi
Rozprava o plodech samanství
Rozprava o lásce

Dhammapadam

Džátaky
Jak Bódhisattva zkrotil démona
O snášenlivosti
Jak Bódhisattva odmítl nebeskou vílu
O mstivém princi
O říčním božstvu
O zastrašeném princi
Jak božská dcera poučila Bódhisattvu
Jak Bódhisattva přemohl jakšu
Jak Bódhisattva odmítl kurtizánu
O ženské špatnosti
O třech přátelích
Jak bůh stromu poučil krále
O moudrém truhláři
Jak bůh Indra napravil lidi

VINAJAPITAKA
Nidána

MILINDAPAŇHA

Bibliografie
Seznam překladatelů
224 stran, vazba vázaná, formát: 210x150 mm, vydáno 2007