Mesiáš

Křesťanství / Autoři » Hana Blochová / Historické záhady

nedostupné
titul je vyprodaný
Rosa se Sar - Mesiáš Kniha přináší nový pohled na život Ježíše a jeho duchovní odkaz. Všímá si méně známých písemností i výpovědi uměleckých památek Egypta, Sýrie, Turecka a Evropy, jež autorka sama navštívila. Dokládá, že Ježíš byl egyptským chrámovým učencem, zasvěceným mystérií a gnostikem z okruhu Šimona Mága a zcela nově se zaměřuje také na odkaz jeho dvanácti učednic, zakladatelek janovských křesťanských obcí. Současně odkrývá roli Ježíšových apoštolek pro středověkou Evropu a význam Sýrie pro vznik prvních křesťanských kosmopolitních komunit. Důležitou kapitolu knihy tvoří také korespondence Ježíše s králem Abgarem z doby jeho ukřižování a sdělení mystika Jakuba Lorbera.
Obsah

ÚVOD
Abecedy starověku a mapy

I. STAROVĚKÝ EGYPT A KŘESŤANSTVÍ
Egyptská filosofie a zrod křesťanství
Egyptská mysteria a jejich vliv na křesťanství
Jediný Bůh Egypta a květ života

II. EGYPTSKÁ MYSTERIA
Melchisedechův řád a egyptská mysteria
Nejvyšší zasvěcení ve Velké pyramidě
Zlatá města a spása duše

III. BOŽSKÉ MANŽELKY AMONOVY
Mesiáš a božské manželky Amonovy faraonů 18. dynastie
Rod Ramesse a jeho vláda
Semité v Egyptě a zrod královského rodu Judova

IV. STAROVĚKÁ SÝRIE A JEŽÍŠOVA PRAVLAST
Starověká Sýrie po Velké potopě
Kanaán - země zaslíbená
Království Ugarit
Království Mari a Ebla
Říše Mitanni a rodokmen Ježíše

V. JEŽÍŠ V SÝRII A VZNIK KŘESŤANSTVÍ
Sýrie v době Ježíšově
Mrtvá křesťanská města na severu Sýrie
Byzantská města křesťanské Sýrie
Odchod syrských křesťanů do Evropy

VI. RANÉ HEBREJSKÉ DĚJINY
Mytický počátek židovských dějin
Sjednocené království Hebrejců
Asyrská nadvláda
Babylonská nadvláda
Perská nadvláda
Země za vlády Alexandra Velikého a dynastií Lágovců a Seleukovců
Makabejské povstání
Hasmoneovské království
Hasmoneovská dynastie v područí římské říše
Dynastie Herodovců
Hebrejská Bible a židovské dějiny
Židé ve starověkém Egyptě a exodus

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA I - XVI

VII. JEŽÍŠ A JEHO DOBA
Palestina před a po narození Ježíše
Biblické příběhy z Ježíšova života
Talpiotská hrobka a dynastie Ježíšova
Ježíš a Jan Křtitel
Ježíš v Jeruzalémě

VIII. MESIANISMUS A NOVÝ ZÁKON
Očekávání Mesiáše
Moc kněží a náboženské skupiny v Palestině a v diasporách
Jan Křtitel a mesiánská hnutí 1. století
Vznik Nového zákona
Šíření křesťanství a první odchylky od Ježíšova učení
Druhý příchod Krista a vznik křesťanských obcí a církví

IX. JEŽÍŠ A GNÓZE
Gnostické duchovní školy starověku a Ježíšovo učení
Knihy Ieou
Ginza

X. NEZNÁMÁ EVANGELIA
Apokryfní evangelia
Gnostická evangelia Tomášovo a Filipovo
Evangelium Egypťanů, Petrovo, Mariino a Jakubovo
Pilátovský cyklus a další díla

XI. JANOVO EVANGELIUM
Janovo evangelium a jeho autorky
Janovské křesťanské obce a role žen v prvotní církvi
Ježíšův tanec s učedníky a tajemství kříže

XII. KRONIKY A JEŽÍŠOVA KORESPONDENCE
Kronikáři a svědectví o životě Ježíše
Pověst o Abgarovi a jeho korespondence s Ježíšem
Ježíšovo dětství podle Jakuba Lorbera a protoevangelia Jakubova

XIII. DOSLOV A LITERATURA
Slovo závěrem
Použitá literatura
295 stran, vazba vázaná, formát: 220x160 mm, vydáno 2010