Racionálně o globálním oteplování

Nakladatelství » Dokořán / Autoři » Miroslav Kutílek / Klimatické změny / Dostupnost: 1-6 dnů

cena:239,-
dostupnost: 1-6 dnů
Miroslav Kutílek - Racionálně o globálním oteplování Vlivem médií, většiny politiků a některých skupin vědců převládá ve veřejnosti mínění, že současné globální oteplování způsobilo lidstvo svou činností, hlavně spalováním fosilních paliv a s tím souvisejícím únikem oxidu uhličitého do ovzduší. Oxid uhličitý je skleníkový plyn a způsobuje oteplení podobně jako sklo nebo průsvitná fólie na skleníku. Proto byl také obrazně použit termín „skleníkový“. Mohlo by se zdát, že tento názor na příčiny globálního oteplování je jedině správný, protože je údajně podpořený většinou členů vědecké komunity. Není tomu tak. Mnoho významných vědců nesouhlasí s hypotézou o dominantním vlivu skleníkových plynů na globální oteplování.

Názory této skupiny vědců nejsou zřejmě populární a média je obvykle ignorují. Pokud se o nich zmíní, vytvářejí dojem, že to jsou kacířské projevy. Proto budu nazývat slovem kacíři odpůrce hypotézy o globálním oteplování způsobovaném pouze anebo především skleníkovými plyny, a tedy lidmi. Kacíři naopak označují termínem alarmisté všechny zastánce uvedené teorie. Je to slovo odvozené od alarm, poplach, protože podle amerických kacířů jsou alarmisté ti lidé, kteří pracují s poplašnými zprávami, aby získali pozornost veřejnosti. Myslím, že slovo alarmisté je méně pobuřující, než kdybych napsal panikáři. Byl bych rád, kdyby se ani alarmisté, ani kacíři, čili heretici, necítili uraženi. Jde mi také o zjednodušení a zkrácení textů, které by jinak byly kostrbaté a rozvleklé v takové míře, že by čtenáři ztráceli smysl vět a souvislosti. Nemůžu přeci psát, že XY vyvracel názory klimatologů zastávajících hypotézu, že k současnému globálnímu oteplování dochází v důsledku zvýšené koncentrace CO2 v ovzduší, což je zas důsledek spalování fosilních paliv, a že podle XY na oteplování působí mnohem více faktorů…Takové věty se těžko luští. Použiji proto slovo alarmisté a uvedená složitá věta se změní na prosté konstatování: XY vyvracel názory alarmistů, neboť na oteplování podle něj působí mnohem více faktorů…

Ve sporu kacířů s alarmisty se nejedná o pouhou teoretickou diskusi, která by patřila do akademických publikací. Nejde už jen o pouhý vědecký spor, protože alarmisté přenesli své hypotézy a doporučení na řešení takzvané krize do roviny veřejné a politické, a to se všemi ekonomickými důsledky. Je proto na místě se racionálně zabývat argumenty obou skupin, alarmistů i kacířů. Kacíři jsou zřejmě v menšině, a to je také jedním z důvodů, proč jim média nevěnují dost pozornosti. Jenže platnost vědeckých teorií nevzniká hlasováním, jako tomu je v politice nebo na schůzích akcionářů. Věda je jiný svět, v němž jenom experimentální důkaz může prokázat platnost teorie. Cílem této knížky je objasnit jednotlivá tvrzení a nakonec i platnost nebo neplatnost „skleníkové“ hypotézy na základě důkazů.

Autor knihy, profesí pedolog, kritizuje činnost Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC) a odmítá argumenty o katastrofické rychlosti současného oteplování.
Obsah

Předmluva
Úvod

1. Pedolog a klimatologie

2. Globální oteplování
2.1. Zprávy o globálním oteplování
2.2 Jak se měří teplota, a to i bez teploměrů
2.2.1 Proxy - stabilní izotopy a geologický teploměr
2.2.2 Určení stáří vrstev v ledovcích
2.2.3 Radiokarbonová metoda 14C a další izotopové metody pro stanovení stáří
2.2.4 Vrty na polárních stanicích Vostok a EPICA
2.2.5 Proxy - pylová analýza
2.2.6 Proxy - letokruhy
2.2.7 Proxy - korály, měkkýši a další
2.2.8 Proxy - paleopedologie
2.3 Podivné srovnávání metod
2.4 Středověká teplá perioda aneb kolébka místo hokejky

3. Skleníkový efekt a teplota planety Země
3.1 Hypotéza a vědecké poznání
3.2 Skleníkový efekt
3.3 Kdo za to může?
3.4 Rozvoj hypotézy o vlivu člověka na globální oteplování
3.5 Zdroje a propady uhlíku

4. Klimatické změny a jejich příčiny
4.1 Faktory způsobující klimatické změny
4.1.1 Astronomické faktory: Milankovičovy cykly
4.1.2 Astronomické faktory: sluneční aktivita
4.1.3 Kontinentální drift: posun kontinentů
4.1.4 Skleníkové plyny
4.1.5 Mořské proudy: termohalinová cirkulace
4.1.6 Aerosoly, vulkány, asteroidy
4.1.7 Magnetické pole Země
4.2 Klimatická minulost Země
4.3 Holocén, náš interglaciál
4.3.1 Dva pokusy o ukončení posledního glaciálu
4.3.2 Nastolení holocénu
4.4 Sadařův postulát

5. Podíl klimatu na zrodu a zániku civilizací
5.1 Podíl klimatu na polidštění opice
5.2 Rozkvět a zánik starověkých civilizací

6. Konec katastrofických scénářů?
6.1 Jak nám ubývají ledovce
6.2 Moře nás pohltí
6.3 Zánik korálových útesů
6.4 Přijdou hladomory
6.5 Konec života, konec světa
6.6 Katastrofické skleníkové scénáře donekonečna

7. Kacíři globálního oteplování

8. Jak to tedy je?
8.1 Co bylo a nebylo prokázané
8.2 Vyvrácená hypotéza

Literatura
185 stran, vazba brožovaná, formát: 205x140 mm, vydáno 2008