Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše

Křesťanství / Marie Magdaléna / Autoři » Hana Blochová / Historické záhady / Dostupnost: 1-6 dnů

cena:429,-
dostupnost: 1-6 dnů
2. rozšířené vydání

Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše V apokryfním Filipovu evangeliu se píše, že Ježíše na jeho pozemské pouti vždy provázely tři Marie: jeho matka, sestra a snoubenka. I když se tento text jeví jako symbolický, jedná se o reálné postavy Ježíšovy matky Marie, jeho nevlastní sestry a manželky Marie Salomé z Betánie a mystické partnerky Marie Magdalény. Všechny tyto tři ženy byly též přítomny Ježíšovu ukřižování na Golgotě, včetně jeho zřejmě druhé manželky Marie Jakubovy a blízké přítelkyně královské Salomé, významné podporovatelky celého hnutí, dcery Herodovy a matky Marty a Lazara. Pod křížem se sešla Ježíšova nejbližší rodina a přátelé - matka a jeho dvě manželky v bílé roušce vdaných žen, prostovlasá svobodná kněžka Marie Magdaléna a jeho přítelkyně Salomé v královském turbanu.

Hrobku narychlo zakoupil a uložení Ježíšova těla zajistil vlivný člen chrámové velerady Josef Arimatejský, zřejmě jeho velmi blízký příbuzný.

Kniha je věnována i působení Marie Magdalény - apoštolky Východu, Ježíšovy prvorozené dcery Marie Salomé mladší - apoštolky Západu a jejího nevlastního bratra Jana i také odkazu dvanácti apoštolek Ježíše, jež měly být zapomenuty.
Ukázka z knihy:

MARIE MAGDALÉNA JE NAPLNĚNÍM ŽENSKÉHO ASPEKTU BOŽSTVÍ

Kněžka Marie Magdaléna byla "Kristem v ženském těle", neboť ve stvoření panuje naprostá symetrie, aby byla zachována jeho celková stabilita. Symbolicky řečeno Jednota je "společnou modlitbou ženy a muže ve stejném časoprostoru", jejichž společným jazykem je univerzální láska, jediná vyvázaná z duality. Ježíš a Marie Magdaléna byli duchovně stejnorodí a jejich rolí bylo vymezit nový prostor našeho poznání, mj. i v duchu mysterijních tradic starověkého Egypta a Babylónie. Hlavním východiskem učení Máří byla představa, že uvnitř každého člověka je božské jádro, jež se v mysterijním párovém splynutí v tzv. "Svatební komnatě" energeticky nabije, a tak posílí pro splynutí s duchovním zdrojem, jak se to popisuje ve Filipově apokryfním evangeliu.

Starověký svět v době biblické ještě uctíval bohyni, neboť vnímal její kult jako organický protějšek kultů bohů mužských. Jeví se, že Marie Magdaléna byla svobodnou kněžkou, součástí jejíž duchovní služby bohyni byla i posvátná prostituce. V duchu mystického sňatku "Svatební komnaty" zřejmě zasvětila i Ježíše, a proto ji můžeme nazírat také jako jeho "mystickou partnerku" či "snoubenku", kterou často líbal na ústa, jak se píše ve Filipově evangeliu, neboť polibkem byl v této tradici "předáván duch". Pro své postavení kněžky mohla proto být některými apoštoly s ortodoxním židovským vyznáním označována jako prostitutka a z Bible i apokryfů víme, že nejvíce byla napadána ze strany apoštola Petra.

Stejný přístup k ní zvolila i římsko-katolická církev, jež jí tímto zbavila role apoštolky a duchovní učitelky. Její kult byl v západní Evropě uctíván hlavně katary a obnoven ve 12. - 13. století templáři, kteří při pobytu ve Svaté zemi během křížových výprav nazřeli, že je zde uctívána jako významná světice. Hlavním centrem její úcty se i díky podpoře francouzského krále Ludvíka Svatého stala ve 12. století nově založená bazilika sv. Marie Magdalény ve Vézelay, odkud byly poté vypravovány i některé křížové výpravy do Svaté země. Po vyvraždění katarů na francouzském jihu a po rozpuštění řádu templářů na počátku 14. století však začal její kult v západní Evropě pozvolna slábnout. Všechny starověké ženské svatyně postupně dostávaly nový "mariánský háv" a pouze v tradici křesťanského hermetismu si Marie Magdaléna i černé madony uchovaly nadále svůj původní význam a úctu.

O zneuctění kněžek a jejich posvátné sexuality se ve 3. - 4. století významně postarali také církevní otcové, kteří mysteria splynutí mužsko-ženského principu pozvolna zatlačili zcela do pozadí. Církev si postupně přisvojila mateřskou roli principu ženského a začala nahrazovat onu scházející část v duální kosmické hře. Čím více však bylo jimi ženství potlačováno, tím více síla kultu Marie Magdalény skrytě narůstala. Právě ona se duchovně propojila s Ježíšem v božském páru jako jeho vnitřní žena, skrytá duchovní anima křesťanství, a skrze něho stále působí, neboť univerzální zákonitosti nelze člověkem nikdy zcela ochromit. Proto ti, kteří po celá staletí trpělivě čekali, až pochodeň Sofie opět zaplane nad jejich hlavami, se těší z toho, že končí křesťanská nevědomá éra věku Ryb a nastává období, jež si žádá nové duchovní zákony pro transformaci našich myslí.
Obsah

I. ÚVOD
Minulost a současnost

II. SLUŽBA A LÁSKA: JEDNOTA MUŽSKÉHO A ŽENSKÉHO PRINCIPU
Božská Jednota jako souhra mužského a ženského principu ve Stvoření
Marie z Magdaly je novozákonním naplněním ženského aspektu božství
Ženská spiritualita a ženy jako duchovní učitelky, mystičky a řeholnice

III. EGYPT ZDROJEM MOUDROSTI
Egyptská filosofie a zrod křesťanství
Mysteria Isidy a Osirida, egyptské vzory pro křesťanství
Božské manželky Amonovy faraonů Nové říše
Rod Ramesse a nová dynastie faraonů

IV. HELÉNSKÝ SVĚT V DOBĚ JEŽÍŠE A POSELSTVÍ VELKÉ BOHYNĚ
Helénský svět jako a gnóze jako athanor Ježíšova učení
Filosofie helénského světa, indické védy a křesťanství
Maloasijské velké bohyně a vznikající mariánský kult

V. PÍSEŇ PÍSNÍ: LÁSKA JAKO MYSTERIUM POZNÁNÍ BOHA
Píseň písní a starověká mysteria
Kosmický Kristus a obroda sexuální mystiky

VI. IZRAELITÉ A ZROD KŘESŤANSTVÍ
Vliv učení Bybylonie na vznik judaismu a křesťanství
Vliv Egypta na vznik judaismu a křesťanství
Dynastie Hasmonejců a Herodovců
Judaismus, vznik a šíření křesťanství
Komunity esenů a Evangelium neznámého eséna
Zrod křesťanských obcí v Sýrii a jejich odchod do Evropy
Janovské křesťanské obce vedené diákonkami

PŘÍLOHA I.

VII. TŘI MARIE V BIBLI, APOKRYFECH A KORÁNU
Ženy v životě Ježíše a Ježíšova nejbližší rodina
Ježíšova dcera Marie Salomé mladší jako hlavní autorka Janova evangelia
Skutky Janovy a tajemství kříže
Tři Marie a Marie Magdaléna v Bibli a v apokryfech
Filipovo evangelium a zasvěcení ve „Svatební komnatě“ Marie Magdaléna jako „mystická choť“ a „adoptivní matka“ Ježíšova
Marie v Koránu a Marie jako pramatka lidského rodu
Tajné Markovo evangelium a orientální mysterium vzkříšení Lazara

VIII. MARIINO EVANGELIUM, PISTIS SOFIE A PODSTATA ARCHONTŮ
Mariino evangelium
Pistis Sofie a Podstata archontů
Sofiánské tajné evangelium Marie z Magdaly

IX. TŘI MARIE, SALOMÉ A ŽIVOT MARIE MAGDALÉNY PODLE VÝCHODNÍ TRADICE
Šimon Mág a velekněžka Salomé jako předchůdci božského páru Ježíše a Marie Magdalény
Tři Marie v mýtech i legendách a maloasijský příběh Marie Magdalény a Marie Salomé

PŘÍLOHA II.

X. ZROD KULTU ČERNÝCH MADON A MARIE MAGDALÉNY V ZÁPADNÍ EVROPĚ
Svatý židovský král a svatá nevěsta
Zrod kultu Marie Magdalény ve Francii
Život Marie Magdalény podle královské kroniky Stewartovců a keltské církve Svaté rodiny sv. Columby
Svaté Marie a sv. Sára v provensálské a okcitánské tradici a zrod mariánského kultu
Vylodění Marií a legendy o životě Marie Magdalény
Marie Jakubova a Marie Egyptská podle keltské a egyptské tradice v západní Evropě
Tři Marie a cikánská Černá Sára
Salomé a Marie Salomé v životě Ježíše
Splývání osudů tří Marií v mýtech a legendách
Vznik kultu černé madony v západní Evropě
Rozvoj západní tradice křesťanství a Svatojakubská cesta do Santiaga de Compostela
Význam Marie Magdalény pro křesťanství
Dáma s jednorožcem, písně trubadúrů a středověké písně o mariánských zázracích
Evangelizace římské Galie a Hispánie
Současná pouť za odkazem starověkých bohyní a biblických Marií v západní Evropě

PŘÍLOHA III.

XI. MARIE A SVATÝ GRÁL, ALCHYMICKÉ MÝTY
Vznik tradice Svatého grálu v západní Evropě
Kult Marie Magdalény a dynastie Svatého grálu
Merovejští králové a odkaz katarů
Svátosti grálu v tarotu
Alchymie jako součást starověké moudrosti
Kristus v alchymii
Provensálský mýtus o vylodění tří Marií v alchymii
Gnostický význam kříže v původním křesťanství a údajná smrt Ježíše na kříži

XII. KATARSKÉ HNUTÍ OŽÍVÁ
Katarská inspirace 2009
Katarské obřady v Pau
Nové evangelium Marie Magdalény podle Blaženého Jana
Evangelium zbožňování Krista

XIII. DOSLOV A POUŽITÁ LITERATURA
Ženy v životě Ježíše v novém světle
Použitá literatura
464 stran, vazba vázaná, formát: 210x150 mm, vydáno 2015