Slovo Buddhovo

Buddhismus / Posvátné spisy

nedostupné
titul je vyprodaný
Systematický přehled Buddhova učení v jeho vlastních slovech vybral, seřadil a vysvětlil ctihodný Nyánatiloka Maháthera. Kanonické texty z páli a vysvětlivky z němčiny přeložil Mirko Frýba

Slovo Buddhovo Slovo Buddhovo je vůbec prvním v evropském jazyce sepsaným systematickým podáním Buddhova učení, které užívá vlastní slova mistrova. Záměrem této knížky je podat jasný přehled celého učení v jeho vnitřních souvislostech - a sice ve všeobsáhlém rámci Čtyř ušlechtilých pravd, tedy pravdy utrpení, jeho vzniku, jeho překonání a k jeho překonání vedoucí Ušlechtilé osmičlenné stezky. Z tohoto podání bude zcela zřejmé, že všechny Buddhovy nauky směřují k jedinému nejvyššímu cíli: osvobození od utrpění.

Texty pocházejí ze souboru poučení (Sutta-Pitaka), zapsaného v jazyce páli a patřícího ke kánonu té nejstarší, takzvané jižní tradice.

Vybrané texty jsou seřazeny takovým způsobem, aby tvořily jednotný celek, který nabízí spolehlivé vedené celou učební soustavou buddhismu.

Knížka je také přehlednou příručkou, v níž jsou obsaženy mnohé důležité definice základních pojmů spolu s jim odpovídajícími termíny v páli. Takto bude užitečná, díky připojenému rejstříku, i při pokročilém studiu.

Obsah:

Předmluva k německému vydání
Předmluva k českému vydání 1993
Předmluva k českému vydání 2010
Prameny textů
Úvod: Buddha, Dhamma, Sangha
Trojí Ochrana
Pět etických pravidel

Slovo Buddhovo: Čtyři ušlechtilé pravdy

První ze Čtyř ušlechtilých pravd: Prožité utrpení

Pět skupin jevů (khandhá)
Skupina tělesnosti (rúpa-khandha)
Skupina cítění (vedaná-khandha)
Skupina vnímání (saňňa-khandha)
Skupina formací (sankhárá-khandha)
Skupina vědomí (viňňána-khandha)
Závislé vznikání vědomí
Závislost vědomí na čtyřech ostatních skupinách
Tři charakteristiky existence (ti-lakkhana)
Nauka anattá
Tři varování
Samsára

Druhá ze Čtyř ušlechtilých pravd: Vznik utrpení

Trojí žádostivost
Vznik žádostivosti
Závislé vznikání všech jevů
Přítomné důsledky kammy
Budoucí důsledky kammy
Kamma jako záměr
Dědictví činů (kamma-sakata)
Kamma

Třetí ze Čtyř ušlechtilých pravd: Konec utrpení

Závislé vyhasnutí všech jevů
Nibbána
Arahat neboli světec
To neměnné

Čtvrtá ze Čtyř ušlechtilých pravd: Stezka vedoucí ke konci utrpení

Dvě krajnosti a střední cesta
Osm členů stezky
Ušlechtilá osmičlenná stezka (arija-atthangika-magga)

První člen stezky: Pravé pochopení (sammá-ditthi)

Znalost (ňána) Čtyř ušlechtilých pravd
Znalost blahodárného a zhoubného
Poznání tří charakteristik (ti-lakkhana)
Neužitečné otázky
Pět pout (samjodžana)
Nemoudré uvážení (ajoniso manasikára)
Šest názorů o já (attá-ditthi)
Moudré uvážení (joniso manasikára)
Sotápanna neboli “Ten, který vstoupil do proudu”
Deset pout (samjodžana)
Ušlechtilí (arija-puggala)
Světské a nadsvětské Pravé pochopení
Spojení s ostatními členy stezky
Osvobozen od všech teorií
Tři charakteristiky
Názory a diskuse o já
Minulé, přítomné a budoucí
Dvě krajnosti (víra v úplné zničení a víra ve věčnost) a nauka středu
Závislé vznikání (Patičča-samuppáda)
Kamma působící znovuzrození
Ustání kammy

Druhý člen stezky: Pravé zamyšlení (sammá-sankappa)

Světské a nadsvětské Pravé zamyšlení
Spojení s ostatními členy stezky

Třetí člen stezky: Pravé mluvení (sammá-váčá)

Zdržení se lhaní
Zdržení se pomlouvání
Zdržení se hrubé řeči
Zdržení se planého hovoru
Světské a nadsvětské Pravé mluvení
Spojení s ostatními členy stezky

Čtvrtý člen stezky: Pravé jednání (sammá-kammanta)

Zdržení se zabíjení
Zdržení se kradení
Zdržení se nezákonného pohlavního styku
Světské a nadsvětské Pravé jednání
Spojení s ostatními členy stezky

Pátý člen stezky: Pravá životospráva (sammá-ádžíva)

Světská a nadsvětská Pravá životospráva
Spojení s ostatními členy stezky

Šestý člen stezky: Pravé úsilí (sammá-vájáma)

Úsilí předcházet (samvara-padhána)
Úsilí překonat (pahána-padhána)
Pět metod překonání zlých myšlenek
Úsilí rozvinout (bhávaná-padhána)
Úsilí zachovat (anurakkhana-padhána)

Sedmý člen stezky: Pravá všímavost (sammá-sati)

Čtyři podklady všímavosti (satipatthána)
Sledování těla (kája-anupassaná)
Všímání nádechu a výdechu (ána-apána-sati)
Polohy těla (irija-pátha)
Jasné uvědomování (sati-sampadžaňňa)
Části těla (kája-gatá-sati)
Pozorování prvků (dhátu-manasikára)
Uvážení nečistého (asubha-paččavekkhaná)
Desatero dobrodiní
Šest psychických sil (abhiňňá)
Sledování citů (vedaná-anupassaná)
Sledování mysli (čitta-anupassaná)
Sledování jevů mysli (dhammá-anupassaná)
Poznání pěti překážek (nivarana)
Rozlišování pěti skupin lpění (upádána-khandha)
Rozlišování smyslových základen (ájatana)
Sedm členů probuzení (bodždžhanga)
Čtyři ušlechtilé pravdy (arija-sačča)
Osvobození sledováním nádechu a výdechu (ánapánasati)

Osmý člen stezky: Pravé soustředění (sammá-samádhi)

Definice
Rozvoj soustředění
Čtyři pohroužení (džhána)

Postupné uskutečnění Ušlechtilé osmičlenné stezky

Důvěra a pravé zamyšlení (druhý člen)
Mravnost (třetí, čtvrtý a pátý člen)
Ovládání smyslů (šestý člen)
Všímavost a jasné uvědomění (sedmý člen)
Překonání pěti překážek
Pohroužení (osmý člen)
Vhled (první člen)
Nibbána
Ztichlý myslitel
Pravý cíl

Anton W. R. Gueth
Bhikkhu Nyánatiloka (1878-1957)

Páli rejstřík
Věcný rejstřík

132 stran, vazba brožovaná, formát: 210x150 mm, vydáno 2010