Neklidné časy

Člověk a příroda / Ekologie / Krásy přírody / Nakladatelství » Dokořán / Autoři » Petr Pokorný / Kolapsy / Dostupnost: 1-6 dnů

cena:474,-
dostupnost: 1-6 dnů
Kapitoly ze společných dějin přírody a lidí

Petr Pokorný - Neklidné časy Kniha nabízí překvapivé úhly pohledu na geologicky nedávnou minulost a na historické kořeny naší současnosti. Poskytuje vhled do vrtkavé hry procesů a událostí, které v uplynulých tisíciletích formovaly středoevropský prostor. Jádro knihy tvoří delší vědecké eseje, které na sebe navazují a postupně rozvíjejí příběh naší proměnlivé planety, české krajiny a konkrétních míst. Příroda a civilizace jsou v tomto příběhu rovnocennými partnery. Kniha je určena všem zájemcům o historickou ekologii, biologii - zejména botaniku, geologii, prehistorickou archeologii a krajinu.

"Čtvrtohorní klimatický režim, tak jak jej vymezují cyklicky se opakující doby ledové a meziledové, se v globálním měřítku projevuje během posledních zhruba dvou a půl milionu let. Z geologického hlediska je to docela krátká doba, pro člověka však doslova věčnost... My lidé jsme přímo ukázkovým výtvorem neklidných čtvrtohorních časů, ve kterých jsme se postupně zrodili. Důkazem toho je naše těkavost, věčná nespokojenost, hravost, touha po poznání, potřeba transcendence - záleží na tom, jak moc vznešeně to chceme nazývat."

Obsah:

Předmluva

1. O čtvrtém řádu a o tom, jak věda objevila dějiny
Čtvrtý řád. Převraty na tváři zemské. Není člověka zkamenělého. Velká doba ledová. Obraz kvartérní minulosti se komplikuje. Pátrání po příčinách kvartérního cyklu. Jak stará je geologická současnost? Technologie poznání minulosti. Člověk nad Slunce mocnější? Na okraj: Kybernetika kvartérních změn.

2. Několik poznámek k důsledkům vývoje kvartérní vědy

3. Sto let pylové analýzy. Kapitola o metodě
Pylová analýza v kostce. Pylový diagram. Nakládání s pylovými daty. Příklad první: Nález medem slazené potraviny v raně středověkém hrobě. Příklad druhý: 6 000 let nepřetržitého vývoje kulturní krajiny v České kotlině. Prozkoumanost našeho území pylovými analýzami a databáze PALYCZ.

4. Příroda a člověk v neklidných časech. Přehled nejmladšího kvartérního cyklu
Vrcholná fáze posledního glaciálu. Pozdní glaciál - období klimatického chaosu. Holocén a jeho problematika. Přírodní procesy ve vývoji krajiny v holocénu. Rostoucí vliv člověka na přírodní poměry. Vrcholná fáze vývoje pravěké kulturní krajiny.

5. Tajga za humny. Velké stěhování a velké vymírání
Svět lovců mamutů. Sibiřské analogie pro středoevropskou dobu ledovou. Na okraj: Nález staroholocenního pralesa ve středních Čechách.

6. Krajinou posledních lovců
Mezolit v Čechách. "Zemědělská revoluce" a konec mezolitu. Mezolitické osídlení na březích jihočeského jezera. Na okraj: "Noemova potopa" a definitivní konec evropského mezolitu.

7. Základní stavební plán české krajiny
Z dávnověku českých řek. Historie psaná řekou. Niva v holocénu. Proměna říční krajiny na prahu středověku. Na okraj: Vývoj říčního údolí na příkladu středního Polabí.

8. Neslavný konec našich pralesů
Iversenův cyklus. Lesní optimum holocénu. Karbonátový cyklus. Jak vypadaly a na co doplatily - několik příkladů. Spolupráce, která se rozhodně vyplatí. Na okraj: Lesy a oheň.

9. Bobr a spol.
Bobři a lidé. Bobři a biodiverzita. Bobři nejsou sami. Na okraj: Les versus bezlesí na prahu neolitu - věčné téma středoevropské paleoekologie.

10. Inventura holocenní dynamiky české kulturní krajiny z hlediska teorií kolapsu
Stručná kritika dvou populárních teorií kolapsu. Jak na krajinnou dynamiku. Vývoj osídlení na archeologických mapách. Vývoj vegetace podle pylových záznamů. Shrnutí, zobecnění a závěry. Poznámka nakonec. Na okraj: Boleslavské hradiště a velká proměna krajiny na prahu středověku.

11. Jeden kopec vládne všem. Vzestup a pád keltského hradiště na stolové hoře Vladař
Fakta a legendy. Cisterna na akropoli. Soustava cisteren na předhradí. Vladař jako centrum kulturní krajiny. Proměny kulturní krajiny na Vladaři a v okolí - shrnutí. Na okraj: Kolaps v Boiohaemu a konec Keltů ve střední Evropě.

12. Krátké postglaciální historie vybraných biotopů v České republice
Doubravy a dubohabřiny. Bučiny a jedlobučiny. Borové lesy. Smrčiny. Lužní lesy. Stepní trávníky. Mezofilní trávníky - louky a pastviny. Mokřady. Nová divočina.

Citovaná literatura
Slovníček odborných pojmů
Vysvětlení latinských pojmenování biologických taxonů z pylových diagramů
Nomenklaturní a ediční poznámka
Rejstřík

370 stran, vazba vázaná, formát: 240x160 mm, vydáno 2011